POLÍTICA
MADRID - 18 març 2019 2.00 h

Sánchez avisa que Catalunya amb ell no serà independent

 El PP insinua que prohibiria manifestacions independentistes com la de Madrid, en contra del que diu la Constitució, i després recula

 Artadi denuncia el “xantatge” de veure el dret com a concessió

DAVID PORTABELLA - MADRID

La pri­mera mani­fes­tació de l’inde­pen­den­tisme a Madrid que va dei­xar un clam a favor de la lli­ber­tat dels pre­sos a Cibe­les ha dei­xat un ressò que ahir recor­ria tots els par­tits. Si Pedro Sánchez adver­tia que amb el PSOE en el govern i amb ell de pre­si­dent “no hi haurà mai inde­pendència de Cata­lu­nya”, el PP es va veure obli­gat a mati­sar la insi­nu­ació que Pablo Casado a La Mon­cloa pro­hi­bi­ria mar­xes com la de dis­sabte, en con­tra de l’arti­cle 21 de la Cons­ti­tució.

En la cita del comitè fede­ral del PSOE, Sánchez va voler ser rotund en el seu informe polític. “Amb un govern del PSOE mai es pro­duirà la inde­pendència de Cata­lu­nya. Con­vivència sem­pre, inde­pendència mai”, va pro­me­tre. Si l’inde­pen­den­tisme viat­java a Madrid a ele­var el clam con­tra el judici als pre­sos, Sánchez va cap­gi­rar la tesi de la con­vo­catòria perquè la democràcia que “per­met” mani­fes­ta­ci­ons als car­rers és la mateixa que jutja els polítics “que tren­quen les nor­mes i la lega­li­tat cons­ti­tu­ci­o­nal”.

La imatge inèdita del cen­tre Madrid inun­dat d’este­la­des ha sac­se­jat la política. El més molest va ser el número tres del PP, Javier Maroto, que és de Vitòria i que la mateixa nit ja insi­nu­ava un vet al dret de mani­fes­tació. “Això està pas­sant ara mateix a Madrid. Car­mena a Madrid i Sánchez a La Mon­cloa ho per­me­ten. Amb Casado això no tor­narà a suc­ceir mai!”, pro­me­tia Maroto. “Lamento que si governa la dreta només es podran mani­fes­tar els que pen­sin com ells, és molt pre­o­cu­pant”, reba­tia el líder del PSC, Miquel Iceta.

Tot i el sen­tit inequívoc del que va dir, el vice­se­cre­tari d’orga­nit­zació del PP volia convèncer ahir que el par­tit no pensa res­trin­gir el dret de mani­fes­tació en funció del con­vo­cant. “No volem pro­hi­bir mani­fes­ta­ci­ons. El que mai volem tor­nar a veure és polítics que per­me­tin o avi­vin la frac­tura del nos­tre estat de dret”, es va des­dir. A Màlaga, on pre­sen­tava l’expe­ri­o­dista Pablo Mon­te­si­nos com a cap de llista al Congrés, Casado menys­te­nia la marxa com una “pun­xada” i des­a­fi­ava Quim Torra: “Si és tan valent”, que imiti el lehen­dakari Ibar­retxe i porti el seu pla al Congrés a escol­tar “si la sobi­ra­nia naci­o­nal vol tren­car Espa­nya o defen­sar-la”. “No volien referèndum? Doncs referèndum el 28 d’abril: o Sánchez amb Torra, Puig­de­mont, Bata­suna i Podem o el PP res­ca­tant Espa­nya de la inde­pendència, de la ruïna econòmica i de la indig­ni­tat d’estar als peus del que volen tren­car Espa­nya”, va dir Casado.

El líder de Ciu­ta­dans, Albert Rivera, va denun­ciar que Sánchez no digui “ni piu” de la marxa de l’inde­pen­den­tisme. “El que ha fet mala­ment Espa­nya és donar a Torra les claus del nos­tre país”, sosté Rivera. La con­se­llera de Pre­sidència, Elsa Artadi, es va indig­nar amb qui pre­senta la marxa del 16-M a Madrid com a con­cessió. “És un xan­tatge dir a la gent que se li con­ti­nu­a­ran eli­mi­nant drets si s’expres­sen amb lli­ber­tat”, va dir Artadi. “Qui deia que no es podia omplir la Cibe­les?”, iro­nit­zava Gabriel Rufián (ERC), que alerta Sánchez que no tindrà cap suport si el seu és “el PSOE de Bor­rell i Lambán”. Després de tro­bar “salu­da­ble” mani­fes­tar-se a Madrid, el diri­gent de Podem Rafael Mayo­ral aposta ara per un “diàleg ampli tant a Espa­nya com a Cata­lu­nya per par­lar de l’Espa­nya del futur que volem”. A la marxa hi van acu­dir comuns com ara Gerardo Pisa­re­llo, però ningú de Podem.

L’independentisme governa contra Catalunya, contra cadascun dels catalans i les catalanes
Pedro Sánchez
SECRETARI GENERAL DEL PSOE
Referèndum? Doncs el 28-A: Sánchez i Puigdemont i Torra, o PP i rescat d’Espanya de la independència
Pablo Casado
PRESIDENT DEL PP
Hi ha d’haver un diàleg ampli a Espanya i a Catalunya i parlar de l’Espanya del futur que volem
Rafael Mayoral
SECRETARI DE SOCIETAT CIVIL PODEM
El que ha fet malament Espanya és donar a Quim Torra les claus del nostre país
Albert Rivera
PRESIDENT DE CIUTADANS
És un xantatge dir a la gent que se li continuaran eliminant drets si s’expressa amb llibertat
Elsa Artadi
CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA
Lamento que si governa la dreta només es podran manifestar els que pensin com ells
Miquel Iceta
PRIMER SECRETARI DEL PSC

L’advocat de l’Estat defensor de l’acusació de rebel·lió, a Cs

Ciutadans continua fitxant en el mercat polític d’hivern, i ahir el seu líder, Albert Rivera, va presentar la incorporació d’Edmundo Bal, l’advocat de l’Estat que creia ferventment en l’acusació de rebel·lió i que el novembre del 2018 va ser destituït pel govern de Pedro Sánchez.

Després de reclutar l’antic vicepresident global de Coca Cola Marcos de Quinto –que era admirador de Podem– com a dos de Cs per Madrid en les generals, Rivera situa Bal de quart també per Madrid, lloc que assegura ser diputat al Congrés. “És un dels dies més especials des que vaig entrar en política”, va explicar Rivera, qualificant d’“heroi” qui volia demanar 25 anys de presó i no acusar per sedició. “Em van destituir perquè volien que mentís. Em sento especialment còmode en aquest projecte”, va assegurar Bal.