POLÍTICA
VILANOVA I LA GELTRÚ - 18 abril 2019 2.00 h

Avís de batalla legal per la immunitat de Puigdemont

 Els lletrats del Parlament europeu, a petició de Tajani, adverteixen que cal recollir l’acta a Madrid per ser eurodiputat

 Borràs anuncia que portaran aquest “nou atac” al tribunal de Luxemburg

EMMA ANSOLA - VILANOVA I LA GELTRÚ

Junts per Cata­lu­nya pre­sen­tarà bata­lla legal per la situ­ació de Car­les Puig­de­mont si el Par­la­ment euro­peu no li con­ce­deix la immu­ni­tat, a la qual la for­mació con­si­dera que té dret si un cop es pro­cla­min els resul­tats el pre­si­dent a l’exili obté escó a l’Euro­cam­bra. Així ho va avançar ahir la número dos de la can­di­da­tura de JxCat al Congrés dels Dipu­tats, Laura Borràs, en un acte elec­to­ral al Tea­tre Prin­ci­pal de Vila­nova i la Geltrú.

A mitja tarda arri­bava la notícia que els ser­veis jurídics del Par­la­ment Euro­peu havien emès, a petició del pre­si­dent Tajani, un informe en què asse­nya­la­ven que “un can­di­dat amb una ordre de detenció naci­o­nal a Espa­nya pot ser can­di­dat”, però afe­gia que la seva “presència a Madrid” és necessària per jurar o pro­me­tre la Cons­ti­tució i “ser inclòs a la llista de dipu­tats que les auto­ri­tats espa­nyo­les comu­ni­ca­ran a l’Euro­cam­bra.

Durant el míting, Borràs denun­ci­ava un “atac sis­temàtic” a Puig­de­mont. Minuts abans, el dipu­tat Albert Batet atribuïa aquests atacs al fet que Puig­de­mont “repre­senta totes les victòries de l’1-O”, inclosa la decla­ració simbòlica d’inde­pendència. “ Tajani, aquest senyor que va dir que (Benito) Mus­so­lini va fer coses bones, ha dit que Puig­de­mont no tindrà immu­ni­tat si no va a Madrid a reco­llir l’acta, que és tant com dir que el vol a la presó, i això no ho podem per­me­tre”, va repli­car l’excon­se­llera i ara can­di­data. Per Borràs, serà el Tri­bu­nal de Luxem­burg qui haurà de diri­mir la situ­ació en què tro­barà el pre­si­dent a l’exili si és esco­llit euro­di­pu­tat. L’advo­cat Gon­zalo Boye va des­men­tir la versió dels lle­trats euro­peus en una entre­vista anit a Cata­lu­nya Ràdio, i asse­gu­rava que la immu­ni­tat s’activa des del moment en què el can­di­dat és ele­git a les urnes. “Estem abso­lu­ta­ment tran­quils”, va reblar. En aquest sen­tit, afir­mava que qui hau­ria d’estar donant expli­ca­ci­ons hau­ria de ser Tajani per “mani­o­brar” i fer un ús inde­gut dels ser­veis del Par­la­ment Euro­peu.

L’informe dels ser­veis jurídics de la cam­bra euro­pea va pro­vo­car les reac­ci­ons de la resta de can­di­dats. La número u del PSC, Merit­xell Batet, com­par­tia el dic­ta­men. “És la inter­pre­tació que nosal­tres fèiem de la lega­li­tat vigent”, va indi­car. El por­ta­veu de Cs, Car­los Car­ri­zosa, qua­li­fi­cava el can­di­dat de JxCat a les elec­ci­ons euro­pees, de “fàbrica de notícies fal­ses” i denun­ci­ava que “una altra vegada ha men­tit” sobre el seu futur.

Durant l’acte a Vila­nova, JxCat con­ti­nua mirant de reüll els repu­bli­cans per esgar­ra­par-los vots i els tor­nava a retreure la manca de línies ver­me­lles per inves­tir pre­si­dent Sánchez. Borràs va eri­gir la for­mació que repre­senta com garant de la uni­tat, la trans­ver­sa­li­tat i la plu­ra­li­tat del país. Ja al matí, la can­di­data Míriam Nogue­ras havia etzi­bat als repu­bli­cans: “Això no va de dre­tes ni d’esquer­res, va de país, i aquí estem alguns que pri­o­rit­zem el país i no el par­tit”, va rei­vin­di­car.

LES FRASES

Dir que ha d’anar a Madrid és dir que el vol a la presó; no ho podem permetre
Laura Borràs
CANDIDATA DE JXCAT AL CONGRÉS
Puigdemont representa les victòries que hem tingut des de l’1-O
Albert Batet
PORTAVEU DE JXCAT AL PARLAMENT