POLÍTICA
BARCELONA - 18 abril 2019 2.00 h

Dinou policies relaten lesions lleus l’1-O a Lleida

 Els agents asseguren que van rebre cops de ciutadans “organitzats” als centres

 Tornen a criticar els Mossos

MAYTE PIULACHS - BARCELONA

Dinou agents de la poli­cia espa­nyola, en fun­ci­ons d’ordre públic i de poli­cia judi­cial, van ser els últims del cen­te­nar de tes­ti­mo­nis citats per la fis­ca­lia que ahir van des­fi­lar per la sala de plens del Tri­bu­nal Suprem per expli­car la seva experiència en l’actu­ació per atu­rar la votació de l’1-O a cen­tres de Lleida. Els poli­cies van repe­tir les dues pre­mis­ses que han rei­te­rat altres com­panys en les dar­re­res tres set­ma­nes de judici con­tra els inde­pen­den­tis­tes cata­lans: els ciu­ta­dans con­cen­trats feien “una resistència vio­lenta” que els va pro­vo­car lesi­ons lleus i els agents dels Mos­sos d’Esqua­dra esta­ven “pas­sius” quan els recla­ma­ven la seva col·labo­ració per escapçar el referèndum d’auto­de­ter­mi­nació, acció orde­nada per la magis­trada del TSJC.

En la sessió d’ahir, les acci­ons poli­ci­als rela­ta­des van tenir lloc en qua­tre cen­tres de votació de la ciu­tat de Lleida: al CAP Cap­pont, a l’Escola Ofi­cial d’Idi­o­mes, al cen­tre de for­mació Joan Car­les I i a l’IES la Capar­re­lla. L’acti­tud “hos­til” de les per­so­nes, que els insul­ta­ven, els esco­pien i els tira­ven “una pluja de pedres i paraigües”, segons un agent –que inter­ro­gat per les defen­ses no va saber deta­llar i va negar uns altres com­panys– va ser la tònica del relat de por dels agents. El resul­tat: van tenir con­tu­si­ons a dits, braços i cames, i un d’ells va rebre un cop de pedra al cap en una con­cen­tració a la comis­sa­ria de Lleida. La majo­ria van ser ate­sos l’endemà i no van sol·lici­tar la baixa per “la tensió i la neces­si­tat d’agents”, van sos­te­nir. De ciu­ta­dans ferits, no en van veure cap, van rei­te­rar. “No va ser una mas­sa­cre, com deien alguns”, va afir­mar un anti­a­va­lot de Cap­pont.

Setge a Òmnium

El pre­si­dent de la sala, Manuel Marc­hena, va tor­nar a pro­ta­go­nit­zar una dis­cussió amb el pena­lista Benet Sale­llas, de la defensa de Jordi Cui­xart, que Òmnium va denun­ciar com una nova limi­tació del seu dret a la defensa. Sale­llas pre­gun­tava a un agent si es van pre­o­cu­par pels veïns ferits, quan el jutge el va atu­rar i va ter­gi­ver­sar la pre­gunta dient: “No li pot dema­nar si van ser pia­do­sos.” I, com altres cops, va indi­car que “no té cap trans­cendència jurídica per al tri­bu­nal”, men­tre l’advo­cat va insis­tir que està “reco­llit en el seu escrit de defensa”.

LA XIFRA

2
agents repetits
es van descobrir ahir. Un va ser descobert pel lletrat Pina, amb riures a la sala.

LA FRASE

Aquestes preguntes són importats perquè es recull en el nostre escrit de defensa
Benet Salellas
ADVOCAT DE L’EQUIP DE JORDI CUIXART (MARCHENA LI RESPON QUE NO ÉS IMPORTANT PER AL JUDICI)