POLÍTICA
BARCELONA - 18 novembre 2018 2.00 h

Europa, amb parada a Madrid

 La situació judicial de Puigdemont i Junqueras, sense sentència ferma, no els impedeix anar a les llistes electorals europees

 La Loreg els obliga, si obtenen escó, a acatar la Constitució davant la Junta Electoral Central, a Madrid

EMMA ANSOLA - BARCELONA

“En un ter­mini de cinc dies, els can­di­dats elec­tes hau­ran de jurar o pro­me­tre l’aca­ta­ment de la Cons­ti­tució davant la Junta Elec­to­ral Cen­tral (JEC).” Aquesta con­dició, reco­llida en l’arti­cle 224 de la llei orgànica del règim elec­to­ral gene­ral (Loreg) per a les elec­ci­ons al Par­la­ment Euro­peu, es podria con­ver­tir en el prin­ci­pal escull dels polítics pro­ces­sats per exer­cir d’euro­di­pu­tats, segons els experts con­sul­tats. La dis­po­sició afec­ta­ria Car­les Puig­de­mont, a l’exili, i Oriol Jun­que­ras, en presó pre­ven­tiva, els pri­mers que han anun­ciat la seva volun­tat de ser can­di­dats a Europa. El repu­blicà ja va con­fir­mar que vol encapçalar la llista d’ERC, men­tre que l’expre­si­dent de la Gene­ra­li­tat ha pro­po­sat fer tàndem amb qui va ser el seu vice­pre­si­dent a l’exe­cu­tiu.

El catedràtic de dret cons­ti­tu­ci­o­nal Joan Vintró con­si­dera que, tal com ja van fer els dos polítics en les elec­ci­ons del 21-D, no hi ha res que els pugui impe­dir pre­sen­tar-se en una can­di­da­tura elec­to­ral, ja que no hi ha una sentència judi­cial ferma i, per tant, tenen intac­tes els seus drets a par­ti­ci­par en política. Són can­di­dats per­fec­ta­ment ele­gi­bles. Tan­ma­teix, l’arti­cle 224 genera una situ­ació més com­plexa en el cas que resul­tes­sin esco­llits, ja que abans d’anar al Par­la­ment Euro­peu se’ls obliga a pre­sen­tar-se davant la Junta Elec­to­ral Cen­tral, amb seu al Congrés dels Dipu­tats de Madrid.

En les elec­ci­ons al Par­la­ment català, no és neces­sari aquest pas. Així, quan Puig­de­mont i Jun­que­ras van gua­nyar l’escó a la cam­bra cata­lana el 21-D, l’acta la van poder obte­nir per dele­gació i a través d’inter­me­di­a­ris. Per ser pro­cla­mat euro­di­pu­tat, en canvi, cal pas­sar abans per Madrid, tal com també cer­ti­fica l’euro­di­pu­tat Ramon Tre­mosa, la qual cosa obli­ga­ria Puig­de­mont a tor­nar, amb el risc evi­dent de ser empre­so­nat. En el cas de Jun­que­ras, encara podria dema­nar un permís al Tri­bu­nal Suprem per anar a reco­llir l’acta si la Junta Elec­to­ral Cen­tral, l’òrgan com­pe­tent per resol­dre la situ­ació, deter­minés que és obli­gatòria la presència del can­di­dat electe.

En els dos casos, tant per a Puig­de­mont com per a Jun­que­ras, cal­dria deter­mi­nar com es fa efec­tiva aquesta dis­po­sició de l’arti­cle 224 i quin for­ma­lisme pre­val per reco­llir l’acta. Vintró asse­nyala que un “for­ma­lisme exces­siu” per poder ser pro­cla­mat euro­di­pu­tat també lesi­o­na­ria el dret previ a la par­ti­ci­pació política que té qual­se­vol per­sona que no ha estat con­dem­nada i s’ha pre­sen­tat en unes llis­tes elec­to­rals, com seria la cir­cumstància dels dos exmem­bres del govern català si final­ment així ho deci­dei­xen. La Loreg també asse­nyala que, trans­cor­re­guts els cinc dies des de la pro­cla­mació dels elec­tes, si no han aca­tat la Cons­ti­tució, la Junta Elec­to­ral Cen­tral pot decla­rar vacant l’escó.

Cal tenir en compte que la pro­cla­mació dels can­di­dats esco­llits, segons els ter­mi­nis legals, s’ha d’exe­cu­tar en els vint dies poste­ri­ors a la data de les elec­ci­ons. A par­tir d’aquí, l’electe dis­posa de cinc dies més per aca­tar la Cons­ti­tució, la qual cosa situa aquest pro­ce­di­ment a finals de juny o prin­ci­pis de juliol, unes dates en què ja hi podria haver sentència. Si la con­demna fos d’inha­bi­li­tació, ja no podrien ser pro­cla­mats euro­di­pu­tats. Cal tenir en compte que l’acta d’euro­di­pu­tat també els obliga a renun­ciar a l’escó al Par­la­ment que encara tenen Puig­de­mont i Jun­que­ras.

224
Article
de la Loreg que disposa que els candidats electes al Parlament Europeu han de jurar o prometre l’acatament de la Constitució davant la Junta Electoral Central, que té seu al Congrés dels Diputats de Madrid.