OPINIÓ
XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT - 18 novembre 2018 2.00 h

A LA TRES

Andalunya

XEVI XIRGO - XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT
“Segur que les pròximes elec­ci­ons són a Anda­lu­sia i no a Cata­lu­nya? Han sen­tit els can­di­dats?

No sé si ho saben (és una iro­nia, perquè ja sé que sí) però aquesta set­mana ha començat la cam­pa­nya elec­to­ral per a les elec­ci­ons del 2 de desem­bre a Anda­lu­sia. I feia la iro­nia de dir-los que no sé si saben que hi ha elec­ci­ons a Anda­lu­sia perquè, sen­tint aquests dies alguns can­di­dats, es podrien pen­sar que en rea­li­tat es tracta d’elec­ci­ons a Cata­lu­nya. “El que s’ha de dir als anda­lu­sos és que no els agrada que Sánchez pacti amb els inde­pen­den­tis­tes, que no els agrada que parli amb Otegi o que enviï un emis­sari a la presó de Lle­do­ners a pac­tar el pres­su­post.” Així va inau­gu­rar la nit de dijous el pre­si­dent del PP, Pablo Casado, la cam­pa­nya elec­to­ral dels popu­lars a Anda­lu­sia, par­lant dels inde­pen­den­tis­tes i de Lle­do­ners. Això el PP. Però és que Ciu­ta­dans és encara millor. Aquests dar­rers dies, lluny de lluir Juan Marín –que és el can­di­dat de Ciu­ta­dans allà–, qui s’ha pas­se­jat pels mit­jans de comu­ni­cació anda­lu­sos ha estat Inés Arri­ma­das. “No dona­rem suport a un pres­su­post que s’està nego­ci­ant a la presó amb Jun­que­ras; nosal­tres veiem que insul­ten cada dia els anda­lu­sos, i no els dona­rem suport. Sánchez governa a Espa­nya depe­nent de Torra, Puig­de­mont, Bildu, Jun­que­ras i de tots els inde­pen­den­tis­tes cata­lans i dels naci­o­na­lis­tes bas­cos”, va dir la set­mana pas­sada Arri­ma­das a Canal Sur. Tor­nin a lle­gir el que va dir Arri­ma­das, a poc i a poc, i veu­ran quanta demagògia. En sen­ti­rem de l’alçada d’un cam­pa­nar, en aques­tes elec­ci­ons anda­lu­ses. “Els fons que no venen a Anda­lu­sia se’n van a Cata­lu­nya”, va dir el líder del PP dies enrere. I com que el PP i Ciu­ta­dans (i VOX, no ens obli­dem que algu­nes enques­tes diuen que entrarà per pri­mer cop al Par­la­ment andalús) es pas­sen el dia par­lant de Cata­lu­nya, i no d’Anda­lu­sia, estan obli­gant la resta de can­di­dats, ni que sigui per des­men­tir-los, a par­lar-ne també. O sigui que si un dia d’aquests vostès posen la ràdio o la tele­visió i sen­ten algú par­lant obses­si­va­ment del pres­su­post, de Torra o d’Otegi, no es con­fon­guin, es veu que estan par­lant d’Anda­lu­sia.