OPINIÓ
18 desembre 2018 2.00 h

FULL DE RUTA

Qüestió de temps

EMILI BELLA
El pro­jecte de Sánchez per a Cata­lu­nya con­sis­teix a dema­nar-li, a Cata­lu­nya, que ofe­reixi un pro­jecte, però que sigui el que ell vol, un Esta­tut o alguna altra enta­ba­nada

Pedro Sánchez no reve­larà la seva mira­cu­losa recepta màgica per a Cata­lu­nya fins després de la sentència sen­zi­lla­ment perquè anti­ci­par indults futurs abans del judici seria tant com reconèixer que els pre­sos polítics són inno­cents. Que sàpiga que els indults no resol­dran el pro­blema polític. El pre­si­dent del govern espa­nyol uti­lit­zarà la pas­ta­naga d’una pro­posta pro­di­gi­osa per pre­sen­tar-se a les elec­ci­ons i, si els números li sumen amb l’inde­pen­den­tisme, fer-li xan­tatge: o jo, o les ultra­dre­tes. I tor­nem a començar.

Sánchez ha tin­gut temps per cavil·lar una pro­posta per inten­tar des­blo­que­jar la situ­ació, però l’únic que recepta és espe­rar, gua­nyar temps, xutar la pilota enda­vant, que l’aigua baixi. Hom diria que estem davant de Mari­ano Rajoy in per­son i la seva inacció pro­ac­tiva. De moment, el pro­jecte de Sánchez per a Cata­lu­nya con­sis­teix a dema­nar-li, a Cata­lu­nya, un pro­jecte, com va fer la set­mana pas­sada al Congrés. Reclama una pro­posta cata­lana que aglu­tini un 75% de la soci­e­tat, però si aquesta pro­posta és un referèndum pac­tat, tal dia farà un any. En rea­li­tat, pretén que la pro­posta cata­lana sigui un altre Esta­tut o algun pedaç a l’actual. És a dir, al final, vol que sigui la que ell vol. Amb raó va repe­tint que la cosa no es resoldrà en anys.

I en el men­tres­tant, diven­dres vindrà de visita inva­siva a Bar­ce­lona “por cojo­nes”, que diria l’exmi­nis­tre Arias Cañete. Vindrà per fal·locen­trisme, per pro­vo­car o perquè no es pot fer enrere per algun tipus de codi cava­lle­resc que li impe­deix can­viar d’opinió si no vol que el trio de mas­cles alfa de la dreta tes­tos­terònica se li tirin al damunt.

No n’és, de ben­vin­gut, si no porta sota el braç la seva pròpia pro­posta política rao­na­ble per ofe­rir-la al pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat. ¿Li sem­bla que quan surti la sentència hi haurà un clima més pro­pici per abor­dar el debat ter­ri­to­rial? ¿Quan l’Estat espa­nyol tro­barà temps per par­lar de la pos­si­bi­li­tat de per­dre un tros­set de ter­ri­tori?