OPINIÓ
19 gener 2019 2.00 h

El rearmament del PP

La pri­mera con­venció esta­tal del Par­tit Popu­lar amb Pablo Casado com a pre­si­dent cer­ti­fi­carà el gir a la dreta que la for­mació ja ha anat apun­tant des que el polític cas­tellà va gua­nyar les primàries del par­tit en pugna amb Soraya Sáenz de San­ta­maría. La fac­tura elec­to­ral del cas Gürtel i el crei­xe­ment de Ciu­da­da­nos dins l’espai con­ser­va­dor, fins i tot a la dreta del PP en algu­nes qüesti­ons com el con­flicte ter­ri­to­rial amb Cata­lu­nya, han impul­sat el PP a la rege­ne­ració i el rear­ma­ment ideològic. La irrupció de Vox a les elec­ci­ons anda­lu­ses no ha fet més que accen­tuar el gir a la dreta del PP i remar­car aquest nou per­fil és ara la pri­o­ri­tat amb vista al nou cicle elec­to­ral.

Caldrà estar atents a les pro­pos­tes de Casado en matèria d’impos­tos, de família, d’avor­ta­ment, de polítiques de gènere i d’igual­tat, de des­pesa social o de model ter­ri­to­rial, així com també a la seva posició sobre la vigència de la Cons­ti­tució o la pos­si­bi­li­tat de pro­moure la il·lega­lit­zació de for­ma­ci­ons inde­pen­den­tis­tes, però caldrà veure també el movi­ment dels sec­tors més mode­rats del par­tit, crítics amb aquest gir a la dreta i més encara amb l’apro­xi­mació a la ultra­dreta mate­ri­a­lit­zada en el pacte de govern a Anda­lu­sia.

Casado ha reo­bert les por­tes del PP a José María Aznar i la FAES, que se n’havien dis­tan­ciat durant el man­dat de Mari­ano Rajoy. Els dos expre­si­dents par­ti­ci­pa­ran en la con­venció d’aquest cap de set­mana a Madrid, però ningú dubta que són les tesis d’Aznar les que guien el PP en aquesta etapa i alguns ja veuen l’aliança a tres ban­des al Par­la­ment i govern andalús com el pri­mer movi­ment estratègic per unir de nou la dreta espa­nyola sota un mateix parai­gua, com ho va estar en l’etapa d’Aznar al cap­da­vant del par­tit.