POLÍTICA
MADRID - 19 gener 2019 2.00 h

El govern de Sánchez avisa el PSOE i l’oposició que el 155 seria inconstitucional

 La tensió socialista avivada per Extremadura força l’executiu a lloar el rèdit del diàleg i a dir que no usurpa la Generalitat

 Calvo va divendres a Barcelona

DAVID PORTABELLA - MADRID

L’apro­vació al Par­la­ment d’Extre­ma­dura, amb el vot a favor del PSOE, d’una pro­po­sició del PP que exi­geix l’apli­cació de l’arti­cle 155 a Cata­lu­nya ha des­fer­mat la tensió entre els soci­a­lis­tes i ha dis­gus­tat el govern de Pedro Sánchez, tant pel des­a­fi­a­ment fron­tal en si com pel fet de plas­mar-lo pre­ci­sa­ment dijous, quan la vice­pre­si­denta, Car­men Calvo, rebia Pere Ara­gonès i Elsa Artadi per tran­si­tar el camí del diàleg. Amb el PSOE en ebu­llició i alguns baronspro­clius a explo­tar la duresa amb Cata­lu­nya en any elec­to­ral, el govern de Sánchez va sor­tir al pas per adver­tir els seus i també l’opo­sició que no hi ha cap base per a un 155. “Seria incons­ti­tu­ci­o­nal en aquest moment pen­sar en una apli­cació del 155, seria una usur­pació del poder autonòmic pre­nent com a base no se sap què, perquè quan es va fer el 2017 hi havia hagut un cre­bant de la Cons­ti­tució”, va avi­sar la por­ta­veu, Isa­bel Celaá.

Si bé en públic Celaá va dir que “seria irre­lle­vant mesu­rar el grau d’inco­mo­di­tat del govern”, l’enuig és una rea­li­tat amb els com­panys extre­menys de par­tit tant pel fet com per l’even­tual risc de con­tagi a altres par­la­ments i ajun­ta­ments a mesura que s’acos­tin les muni­ci­pals i autonòmiques del 26 de maig. “L’apli­cació del 155 no és el marc d’actu­ació en abso­lut”, va tallar en sec la por­ta­veu del govern de Sánchez.

Dit això, Celaá va ate­nuar el des­a­fi­a­ment extre­meny tra­duint que “el que volia dir Extre­ma­dura és que, si arribés a tren­car-se la llei i el marc cons­ti­tu­ci­o­nal, seria el moment de pen­sar en el 155”. Si bé quan el Par­la­ment va apro­var la repro­vació de Felip VI el Con­sell de Minis­tres va impug­nar-la al Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal amb l’argu­ment que “traçar la forma de l’Estat” exce­dia les fun­ci­ons de la cam­bra cata­lana, ahir no es va anun­ciar cap recurs d’incons­ti­tu­ci­o­na­li­tat –ni es pre­veu– con­tra l’assem­blea extre­me­nya, tot i que es pot inter­pre­tar que la cam­bra usurpa al Senat l’atri­bució del 155.

L’endemà que Calvo rebés Ara­gonès i Artadi a La Mon­cloa per repren­dre els ponts fixats a Pedral­bes el 20 de desem­bre, el govern de Sánchez enviarà Calvo a Bar­ce­lona diven­dres que ve per con­so­li­dar un “diàleg efec­tiu”, sense voler pre­ci­sar encara en què con­sis­tirà la mesa de par­tits paral·lela a la bila­te­ral Estat-Gene­ra­li­tat. “Tots els par­tits tin­dran l’opor­tu­ni­tat d’anun­ciar la seva presència davant una qüestió tan impor­tant per a Cata­lu­nya”, és el màxim que con­cre­tava Celaá. El que la por­ta­veu va lloar és la impli­cació de Calvo amb Ara­gonès i Artadi i el fruit del diàleg mirant el pas­sat. “Estem millor que fa un any”, va cele­brar. El que Sánchez no s’obre a estu­diar és cap con­sulta i apel·la al trauma del Bre­xit com a prova de la força auto­des­truc­tiva que té qual­se­vol fórmula binària” de referèndum.

LES FRASES

En aquest moment seria inconstitucional pensar en l’aplicació del 155, seria una usurpació del poder autonòmic basada en no se sap què
El ‘Brexit’ ha demostrat la força autodestructiva de qualsevol fórmula binària
Isabel Celaá
PORTAVEU DEL GOVERN ESPANYOL

Rajoy reivindica la seva gestió en la unitat d’Espanya

La convenció del PP España en libertad amb què Pablo Casado vol rearmar ideològicament el partit va començar ahir amb Mariano Rajoy d’estrella. Rajoy va reivindicar la seva gestió en la unitat d’Espanya davant el procés i l’1-O que va acabar amb el 155. “Convé tenir claredat en els principis com la unitat d’Espanya”, va lloar. “Però després cal estar en la realitat. No són bons els sectarismes ni els doctrinaris”, va alliçonar Rajoy. Més dur va ser el secretari general del PP, Teodoro García Egea: “Que Torra marxi a Brussel·les amb Puigdemont, que mentre continuï aquí és espanyol!”. En un debat moderat per Dolors Montserrat –vestida tota de groc, com ella va fer notar–, Jaume Vives, portaveu de Tabarnia, va carregar contra els líders del procés: “Uns cabrons que han enfrontat els del llacet groc amb nosaltres.” “El 155 va arribar tard i malament”, va dir Vives. I va rebentar la cita: “Al PP se li ha passat l’arròs, és millor que us afilieu a Vox.”