POLÍTICA
BARCELONA - 19 gener 2019 2.00 h

El Suprem triga un any per fixar la sentència del recurs al 155

 La sala contenciosa administrativa es reuneix dimarts per votar la petició de 265 veïns

 La dels diputats, al febrer

MAYTE PIULACHS - BARCELONA

La justícia és lenta, però per a algu­nes cau­ses, encara més. La sala ter­cera del con­tenciós admi­nis­tra­tiu del Tri­bu­nal Suprem ha fixat per dimarts vinent la votació i reso­lució del recurs pre­sen­tat el novem­bre del 2017 per 262 ciu­ta­dans i juris­tes (entre ells mem­bres del Col·lec­tiu Praga i de l’asso­ci­ació Drets) con­tra el reial decret 946/2017, del 27 d’octu­bre, que va dis­sol­dre el Par­la­ment i va con­vo­car noves elec­ci­ons pel vul­ne­ració de drets. Des de la con­clusió del cas, el Suprem ha tri­gat 337 dies per fixar una data per donar res­posta al recurs con­tra l’apli­cació de l’arti­cle 155 de la Cons­ti­tució. La mateixa tar­dança afecta el recurs pre­sen­tat, també el novem­bre del 2017, per una vin­tena de dipu­tats del Par­la­ment —com ara Germà Gordó, Roger Tor­rent (ERC), Mont­ser­rat Can­dini (PDe­CAT) o Benet Sale­llas (CUP)—, que el Suprem resoldrà el 12 de febrer.

El degà del Col·legi d’Advo­cats de Man­resa, Abel Pié, que és un dels pro­mo­tors i redac­tors dels recur­sos, denun­cia que el tri­bu­nal “els ha dei­xat con­ge­lar en un calaix”, mal­grat que la llei fixa com a “pre­fe­rents” les cau­ses de drets fona­men­tals.

Fins i tot el grup de juris­tes cata­lans, a través de les dades que ofe­reix el mateix Poder Judi­cial, ha ana­lit­zat el temps de reso­lució de la secció quarta de la sala con­ten­ci­osa del Suprem el 2017, i les cau­ses cata­la­nes en sur­ten per­ju­di­ca­des sem­pre. Així, s’asse­gura que serà el pri­mer cop que la sala tri­garà 350 dies a dic­tar una sentència, quan en cap cas tot un procés no supera els 180 dies. També es com­pa­ren les dues cau­ses amb una altra pre­sen­tada el mateix novem­bre del 2017. En aquesta dar­rera, el tri­bu­nal ha tri­gat tres mesos des de la con­clusió del recurs fins a fixar la data de la votació, men­tre que en les cau­ses con­tra el 155, la dels ciu­ta­dans ha tri­gat deu mesos i la dels dipu­tats, nou mesos. “És un endar­re­ri­ment injus­ti­fi­cat”, manté Pié.

En els recur­sos s’acusa el govern del PP d’una vul­ne­ració “fla­grant” del dret dels ciu­ta­dans a par­ti­ci­par en política i del dret dels dipu­tats a man­te­nir-se en els càrrecs públics amb la dis­so­lució del Par­la­ment a través d’un reial decret empa­rant-se en l’arti­cle 155, acció que no pre­ve­uen ni la mateixa carta magna ni l’Esta­tut, segons sos­te­nen els juris­tes.

LA FRASE

El Suprem ha deixat al calaix durant deu mesos la sentència dels recursos dels ciutadans i els diputats contra el 155
Abel Pié
DEGÀ C. D’ADVOCATS DE MANRESA