POLÍTICA
BARCELONA - 19 gener 2019 2.00 h

Marlaska no veu desproporció en les detencions

 El ministre de l’Interior defensa l’operació policial a Girona i reitera que estava supervisada per l’autoritat judicial

J. ALEMANY - BARCELONA

El minis­tre de l’Inte­rior, Fer­nando Grande-Mar­laska, va defen­sar ahir l’actu­ació de la Policía Naci­o­nal, que va aca­bar amb 16 detin­guts dime­cres a les comar­ques giro­ni­nes per un supo­sat delicte de desor­dres públics per haver tallat les vies del TAV l’1 d’octu­bre del 2018, i alhora va voler res­pon­dre a les crítiques i els recels que posa­ven en dubte la meto­do­lo­gia de les deten­ci­ons tot asse­gu­rant que “una ope­ració super­vi­sada per una auto­ri­tat judi­cial em costa creure que pugui con­si­de­rar-se, ni en hipòtesi, des­pro­por­ci­o­nada ni inac­cep­ta­ble”.

El minis­tre va recor­dar que després de la denúncia que va pre­sen­tar Adif pels fets, “tota la ins­trucció”, igual que la resta d’ope­ra­ci­ons ins­cri­tes “en el marc d’una causa judi­cial ja oberta”, estan en tot moment super­vi­sa­des pel fis­cal i el jutge d’ins­trucció. Hi va afe­gir que aquests van estar infor­mats de l’actu­ació i per aquest motiu con­si­de­rava que els agents van actuar com a “poli­cia judi­cial”.

Els advo­cats dels detin­guts ja van adme­tre que havien par­lat l’endemà amb el jutge del jut­jat d’ins­trucció número 4 de Girona, que era el que estava de guàrdia aquell dia, i que els havia reco­ne­gut que li havien comu­ni­cat que pen­sa­ven fer deten­ci­ons, però també hi van afe­gir que al jutge no li van dir ni qui ni quan. Per tant, l’ope­ració poli­cial es va fer sense una ordre judi­cial, que és el fet que ha gene­rat més polèmica i que ha pro­vo­cat que el govern de la Gene­ra­li­tat anunciés que pre­sen­ta­ria una denúncia, ja que des de la defensa i també segons el parer de diver­sos juris­tes, es con­si­dera il·legal perquè no hi havia cap delicte fla­grant ni risc de fugida ni una urgència o un supòsit de des­trucció de pro­ves que les jus­ti­fiqués no seguint el pro­to­col habi­tual d’una citació. Mont­ser­rat Vinyets, una de les advo­ca­des dels detin­guts, va dir que l’ope­ració es va por­tar a terme “per ini­ci­a­tiva pròpia” de la poli­cia fent un “ús exten­siu de les prer­ro­ga­ti­ves de manera pre­o­cu­pant i auto­ritària”. També va recla­mar a la poli­cia que tan­qui l’ates­tat i l’enviï al jutge, ja que men­tre no ho faci no es poden des­car­tar més deten­ci­ons.

Tan­cada inde­fi­nida

D’altra banda, una qua­ran­tena d’estu­di­ants de la Uni­ver­si­tat de Girona van anun­ciar que man­tin­dran inde­fi­ni­da­ment la tan­cada que van començar dime­cres per donar suport i evi­tar la detenció d’una com­pa­nya per la Policía Naci­o­nal, bate­jada com a Caput­xi­nada a la UdG, i que té el suport del rec­tor, Quim Salvi. També han començat a reco­llir fir­mes con­tra les deten­ci­ons i perquè Adif retiri la denúncia i pre­pa­ren actes rei­vin­di­ca­tius a diver­sos cen­tres de la UdG.

LA FRASE

Des de la denúncia d’Adif tota la instrucció està supervisada pel fiscal competent i el jutge d’instrucció
Fernando Grande-Marlaska
MINISTRE DE L’INTERIOR

LA XIFRA

40
estudiants
mantindran la tancada a la UdG iniciada dimecres per evitar la detenció d’una companya.