POLÍTICA
BARCELONA - 19 març 2019 2.00 h

Alemany: “No aniré al jutjat fins que no m’hi portin”

 El membre de l’ANC detingut 24 hores a Madrid diu que el van emmanillar i l’insultaven mentre li posaven l’himne espanyol

 Reconeix que tornaria a despenjar la bandera espanyola

J.A - BARCELONA

Jordi Ale­many, el jove mem­bre de l’ANC que va pas­sar 24 hores tan­cat en cala­bos­sos de Madrid en ser detin­gut abans de la mani­fes­tació per no haver-se pre­sen­tat el dia 7 de març davant del jutge de Girona, asse­gu­rava ahir que tam­poc com­plirà el reque­ri­ment de pre­sen­tar-s’hi avui al matí per la “manca de justícia” dels tri­bu­nals i l’estratègia repres­siva d’Espa­nya. Ale­many està inves­ti­gat per ultratge a la ban­dera espa­nyola després de des­pen­jar-la de la dele­gació de la Gene­ra­li­tat de Girona per l’ani­ver­sari de l’1-O, i expli­cava que ho tor­na­ria a fer i que no anirà al jut­jat “fins que no m’hi por­tin”.

Tot i la detenció, Ale­many sosté que encara té en vigor l’ordre de cerca, ja que el van dei­xar en lli­ber­tat pro­vi­si­o­nal sense fiança amb un reque­ri­ment perquè avui vagi al jut­jat de Girona a bus­car la citació entre les nou del matí i les dues de la tarda. L’acti­vista gironí creu que l’únic objec­tiu era “mare­jar-me” perquè li hau­rien pogut pren­dre decla­ració a Madrid o tras­lla­dar-lo a Girona.

El jove inde­pen­den­tista, asses­so­rat per l’advo­cat Benet Sale­llas, espera que, com ha pas­sat amb el tall de vies del TAV de Girona o el de l’estació de Sants a Bar­ce­lona del 8-N del 2018, “s’acabi arxi­vant”.

Amb sis detin­guts

Ale­many relata l’experiència de la detenció per la Policía Naci­o­nal a Madrid, en què el van emma­ni­llar i va rebre insults men­tre li posa­ven l’himne espa­nyol i se’n reien. El pri­mer destí va ser un calabós “amb les parets ple­nes de merda” i que va com­par­tir amb sis detin­guts més a la comis­sa­ria de Lega­ni­tos. A quarts de nou del ves­pre el van tras­lla­dar a la comis­sa­ria de Mora­ta­laz i cap a dos quarts de dotze de la nit el van col·locar en una cel·la indi­vi­dual. Tota l’estona li pre­gun­ta­ven per què treia ban­de­res i ell els con­tes­tava amb una altra pre­gunta: “Per què apa­llis­seu avis i àvies al nos­tre país?” Això va pro­vo­car que rebés més insults i que la resta de reclu­sos “m’aga­fes­sin més res­pecte”, diu.

No té pre­vist pre­sen­tar cap denúncia i només recla­marà l’estada d’una nit més d’hotel i les des­pe­ses del viatge, ja que es va haver de que­dar fins dilluns per reco­llir als jut­jats unes diligències per una altra inves­ti­gació poli­cial d’uns fets que en teo­ria havia pro­ta­go­nit­zat a Madrid. “Va resul­tar que no exis­tien” i que era un error admi­nis­tra­tiu, ja que Ale­many només havia anat a Madrid dues vega­des més: amb l’ins­ti­tut i per donar suport a l’exdi­pu­tada de la CUP Mireia Boya el 2018 quan va decla­rar al Suprem.

“Implementar la República té uns costos que som capaços d’assumir”

Ò. PINILLA

Alemany va rebre ahir l’escalf de prop de 250 persones que es van aplegar a la plaça del Vi de Girona, en l’acte de suport que fan habitualment cada dilluns en suport dels presos polítics. “Els gironins i les gironines han alçat la veu, han protestat i s’han bolcat contra la meva detenció a Madrid”, va afirmar. Alemany va dir que havia optat per la desobediència perquè “implementar la República té uns costos personals que crec que som capaços d’assumir”. “Els que hi tenen molt a perdre i tenen por són els oligarques de l’Estat espanyol, els del 155”, va relatar ahir entre forts aplaudiments dels assistents. L’activista gironí va explicar que “no sap segur” si encara continua en crida i cerca, que podria ser que si la policia local i els mossos li demanessin el DNI li arribés “una altra ordre per posar-me en una garjola”. “No em presentaré als jutjats, seguiré la tàctica d’assenyalar l’Estat”, va concloure ahir.