POLÍTICA
GIRONA - 19 març 2019 2.00 h

Arxiven el cas de l’1-O contra l’alcaldessa de Girona

 La investigació conclou que no s’ha pogut acreditar la participació activa de Marta Madrenas en l’organització del referèndum

 “Va ser un acte de democràcia de la ciutadania”, sosté la diputada

ÒSCAR PINILLA - GIRONA

L’alcal­dessa de Girona, Marta Madre­nas, ja ha rebut la noti­fi­cació de la fis­ca­lia supe­rior de Cata­lu­nya en què la informa que ha arxi­vat la inves­ti­gació con­tra ella sobre el referèndum de l’1 d’octu­bre del 2017.

Aquesta causa inten­tava esbri­nar si l’alcal­dessa havia comès algun delicte per haver faci­li­tat o cedit espais per a l’orga­nit­zació del referèndum d’auto­de­ter­mi­nació. “Final­ment, ha que­dat acre­di­tat que no, perquè ni tan sols s’ha arri­bat a judici”, sosté Madre­nas, que rei­tera que l’1 d’octu­bre no va ser orga­nit­zat per cap ins­ti­tució, ni cap govern, “va ser orga­nit­zat per la ciu­ta­da­nia, va ser fet pel poble i per això no pot ser con­dem­nat cap alcalde”. L’alcal­dessa de Girona reco­neix que “no està con­tenta”, perquè con­ti­nuen ober­tes altres inves­ti­ga­ci­ons a altres alcal­des i perquè “hi ha un judici igno­miniós a Madrid en què s’intenta cul­pa­bi­lit­zar i res­pon­sa­bi­lit­zar un govern d’un referèndum que va ser fet per tota la ciu­ta­da­nia”. “Ha que­dat acre­di­tat, no hi ha pro­ves del con­trari, que a Madrid hau­ria de pas­sar exac­ta­ment el mateix”, diu.

Pel que fa a la causa oberta per la fis­ca­lia con­tra Madre­nas, que ara s’ha arxi­vat, la inves­ti­gació con­clou que no s’ha pogut acre­di­tar la par­ti­ci­pació activa de la bat­llessa en l’orga­nit­zació de l’1 d’octu­bre. “Va ser un acte de democràcia de la ciu­ta­da­nia i del poble i per al poble”, diu Madre­nas, que sosté que “tots ens n’hem de sen­tir orgu­llo­sos, perquè va ser un acte de rei­vin­di­cació democràtica de tota la ciu­ta­da­nia”.

“És obra del poble”

“La reso­lució de la fis­ca­lia reco­neix que no va ser obra d’una única per­sona, d’una ins­ti­tució, sinó del poble”, afirma. Assis­tida pel seu advo­cat, l’alcal­dessa de Girona, Marta Madre­nas, va haver de decla­rar l’estiu pas­sat al Palau de Justícia de Girona en el marc de la inves­ti­gació oberta per la fis­ca­lia sobre la cessió de locals elec­to­rals per a la cele­bració del referèndum de l’1-O.

De la mateixa manera que ha pas­sat amb Madre­nas, la set­mana pas­sada la fis­ca­lia de Girona també va arxi­var les cau­ses ober­tes per l’1 d’octu­bre con­tra els alcal­des d’Olot, Josep Maria Coro­mi­nas; de Santa Coloma de Far­ners, Joan Martí, i de Pala­fru­gell, Josep Pifer­rer. Igual que Madre­nas, se’ls inves­ti­gava pels delic­tes de deso­bediència, pre­va­ri­cació i mal­ver­sació per haver donat suport al referèndum.

LA FRASE

La resolució reconeix que no va ser obra d’una única persona, sinó del poble
Marta Madrenas
ALCALDESSA DE GIRONA

Sense “excés policial” a Castellgalí

La magistrada del jutjat d’instrucció 2 de Manresa va decidir arxivar la causa de l’1-O a Castellgalí. En la resolució, la jutgessa apel·la al fet que no hi va haver “excés policial” durant l’actuació dels agents de la Guàrdia Civil a l’escola del municipi, on van resultar ferides 16 persones. A més, la jutgessa hi va afegir que, per llei, l’autoritat té permès fer ús de la força per complir les seves funcions sempre que sigui necessari i sigui “proporcional” a la situació a la qual s’enfronta.

La magistrada ja va declinar realitzar noves diligències en aquesta causa, sol·licitades per la defensa dels ferits, i allargar la fase d’instrucció, tal com va demanar el ministeri fiscal. Tant la defensa com la fiscalia poden apel·lar contra la decisió.