POLÍTICA
BARCELONA - 19 març 2019 2.00 h

Dos jutjats refusen assumir el cas de Tamara

 L’Audiència ha de resoldre quin és el competent mentre ella segueix confinada

MAYTE PIULACHS - BARCELONA

L’Audiència de Bar­ce­lona ha de resol­dre ara si un jut­jat de Bar­ce­lona o un de Gavà és el res­pon­sa­ble d’inves­ti­gar el cas de l’acti­vista Tamara Car­rasco, després que els titu­lars dels dos jut­jats hagin refu­sat ser-ne els com­pe­tents. Aquesta dis­puta pro­voca que Car­rasco no pugui dema­nar que s’aixe­qui la mesura de con­fi­na­ment al seu muni­cipi, Vila­de­cans, impo­sada per l’Audi­en­cia Naci­o­nal aviat farà un any.

Car­rasco va ser detin­guda per la Guàrdia Civil el 10 d’abril del 2018 i la fis­ca­lia la va denun­ciar per ter­ro­risme, per impul­sar mobi­lit­za­ci­ons ciu­ta­da­nes en el marc inde­pen­den­tista, i el jutge i la mateixa Audi­en­cia Naci­o­nal ho van rebai­xar a desor­dres públics, tot i man­te­nir la mesura cau­te­lar de no poder sor­tir del seu muni­cipi, només per anar a tre­ba­llar. Final­ment, el gener pas­sat, l’Audi­en­cia Naci­o­nal va reen­viar la causa de Tamara i d’Adrià Car­rasco –inte­grant d’un CDR i exi­liat a la capi­tal belga– als dega­nats dels jut­jats de Bar­ce­lona, Tar­ra­gona, Girona i Lleida perquè la repar­tis­sin.

L’àudio, única prova

A Bar­ce­lona, li va tocar al jut­jat d’ins­trucció número 24 i la seva titu­lar, la magis­trada María Anto­nia Cos­co­llola, va deri­var el cas de Tamara als jut­jats de Gavà en con­si­de­rar que “pre­su­mi­ble­ment” des del seu domi­cili va enre­gis­trar i eme­tre l’àudio de 5 minuts i 41 segons que va enviar a les xar­xes soci­als, on pro­posa fer talls de car­re­te­res per la Set­mana Santa del 2018. L’àudio (a part d’un xiu­let groc i una careta amb la imatge de Cui­xart) és l’única prova de la Guàrdia Civil con­tra Car­rasco, i la magis­trada el qua­li­fica com a difusió o crida a desor­dres públics, penat només amb una multa.

La causa va tocar al jut­jat d’ins­trucció número 1 de Gavà, el qual a finals de gener va refu­sar la com­petència asse­gu­rant que “no es cons­tata el lloc d’emissió de l’àudio” i con­si­dera que el cas ha de tor­nar al jut­jat de Bar­ce­lona perquè és on es va des­co­brir el supo­sat delicte. Men­tres­tant, l’advo­cat de Tamara, el pena­lista Benet Sale­llas, no pot dema­nar que se li aixe­qui el con­fi­na­ment fins que no hi hagi desig­nat un jut­jat.

Pel que fa al cas d’Adrià Car­rasco, es va enviar als jut­jats de Gra­no­llers i Vila­nova i la Geltrú, on duen cau­ses per l’aixe­ca­ment de peat­ges a l’AP-7 i la C-32.