POLÍTICA
BARCELONA - 19 març 2019 2.00 h

Els autors dels escorcolls per escapçar l’1-O, al Suprem

 Un total de 24 agents de la Guàrdia Civil seran interrogats perquè aclareixin la seva actuació i l’anàlisi de correus electrònics d’acusats

 Trapero estudia denunciar Nieto per haver-li atribuït un delicte

M. PIULACHS - BARCELONA

La sisena set­mana del judici con­tra els inde­pen­den­tis­tes cata­lans arrenca avui al Tri­bu­nal Suprem amb les decla­ra­ci­ons, com a tes­ti­mo­nis, d’un ex-alt càrrec d’Hisenda i dels guàrdies civils que van par­ti­ci­par en els escor­colls del 20 de setem­bre del 2017 i també dels que van ana­lit­zar cor­reus electrònics dels acu­sats.

En con­cret, el pri­mer a decla­rar serà Felipe Martínez Rico, lla­vors sub­se­cre­tari d’Hisenda, que estava citat dijous pas­sat però que, a causa de la durada de la com­pa­rei­xença del major dels Mos­sos, Josep Lluís Tra­pero, va veure ajor­nat el seu tes­ti­moni. Rico haurà de res­pon­dre pel supo­sat ús de fons públics la tar­dor del 2017, mal­grat que la Gene­ra­li­tat estava inter­vin­guda. El seu supe­rior, l’exmi­nis­tre Cristóbal Mon­toro, va mati­sar les seves decla­ra­ci­ons ante­ri­ors en què asse­gu­rava que el govern no havia gas­tat ni un euro en el referèndum, i en el judici va indi­car que no es podia des­car­tar que es des­ti­nes­sin fons públics a l’orga­nit­zació de l’1-O, perquè una anàlisi comp­ta­ble “sem­pre pot resul­tar enga­nyosa”. Després, serà el torn de David Badal, fun­ci­o­nari del Depar­ta­ment de Tre­ball, al qual també van ajor­nar l’inter­ro­ga­tori.

Segui­da­ment, per avui hi ha citats set dels 24 agents que han de com­parèixer aquesta set­mana i que van par­ti­ci­par en la vin­tena d’escor­colls del 20-S, orde­nats pel jut­jat d’ins­trucció 13 de Bar­ce­lona. Els agents que van par­ti­ci­par en els escor­colls a la con­se­lle­ria d’Eco­no­mia com­pa­rei­xe­ran la set­mana vinent. Els pri­mers a decla­rar seran els agents que van inter­ve­nir en els escor­colls dels prin­ci­pals col·labo­ra­dors del vice­pre­si­dent Oriol Jun­que­ras. Són l’ex-secre­tari gene­ral d’Eco­no­mia Josep Maria Jové, actual dipu­tat d’ERC, i l’exse­cre­tari d’Hisenda Lluís Sal­vadó, també dipu­tat d’ERC, que van ser detin­guts per la Guàrdia Civil el 20-S. Tots dos con­ti­nuen inves­ti­gats pel cas de l’1-O, i Jové es va aco­llir al seu dret a no decla­rar al Suprem, la set­mana pas­sada. En la sessió d’avui també hi haurà agents que van ana­lit­zar cor­reus electrònics a l’excon­se­llera Dolors Bassa.

Demà con­ti­nu­a­ran les com­pa­rei­xen­ces d’ana­lis­tes de cor­reus. En aquest cas, els de l’exlíder de l’ANC Jordi Sànchez; del pre­si­dent d’Òmnium Cul­tu­ral, Jordi Cui­xart, i dels excon­se­llers Joa­quim Forn, Car­les Mundó i Merit­xell Borràs. I dijous obri­ran la jor­nada els agents que van par­ti­ci­par en els escor­colls de Fran­cesc Sutrias, ex-direc­tor gene­ral de Patri­moni, i els que van con­fis­car prop de 10 mili­ons de pape­re­tes en els escor­colls del polígon Can Barri, a Bigues i Riells, i 40.000 cer­ti­fi­cats de mem­bres de meses a Uni­post, a Ter­rassa.

D’altra banda, l’advo­cada de Josep Lluís Tra­pero, Olga Tubau, va afir­mar ahir, a TV3, que estu­dia empren­dre acci­ons legals con­tra l’ex-secre­tari d’estat de Segu­re­tat del PP José Anto­nio Nieto per haver asse­gu­rat, en un mitjà, que qui més va aju­dar a fugir el pre­si­dent Puig­de­mont “va ser la seva escorta de mos­sos, esco­llida per Tra­pero”. Tubau va qua­li­fi­car de molt greu que se li atri­bu­eixi un delicte d’obs­trucció a la justícia.

    Nou investigat a la CCMA per l’anunci de l’1-O

    La titular del jutjat d’instrucció 13 de Barcelona, la magistrada Alejandra Gil, ha citat a declarar com a investigat el director comercial de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per un delicte de desobediència per l’emissió d’anuncis de promoció del referèndum, suspès. Martí Patxot ha de declarar divendres. Per aquest motiu ja són investigats els directors de TV3 i Catalunya Ràdio, a banda de més de 40 càrrecs per l’organització de l’1-O.