POLÍTICA
SALOU - 18 abril 2019 21.24 h

Arrimadas endureix el discurs i promet frenar “l’adoctrinament”, les famílies “trencades” i “l’ocupació” nacionalista

 La candidata de Cs fa a Salou el seu primer míting a Catalunya i avisa els presos que “no tindran un indult a la vida”

ACN - SALOU

La cap de llista de Cs per Bar­ce­lona, Inés Arri­ma­das, ha ater­rat amb força en el seu pri­mer míting de la cam­pa­nya elec­to­ral a Cata­lu­nya, que ha pro­ta­go­nit­zat aquest dijous a Salou.

Arri­ma­das, amb un dis­curs molt dur con­tra l’inde­pen­den­tisme, ha asse­gu­rat que situ­a­ci­ons com l’escri­das­sada d’aquest mateix dijous a Vic són una demos­tració de “l’adoc­tri­na­ment” a l’escola cata­lana: “El seu model d’èxit és que sur­tin de les esco­les odi­ant”. També s’ha refe­rit a la capi­tal d’Osona com a poble “ocu­pat” on els ciu­ta­dans i les idees, asse­gura, estan “per­se­guits pel naci­o­na­lisme”.

La can­di­data de Cs també ha afir­mat que “els col­pis­tes no tin­dran un indult a la vida” perquè “han tren­cat famílies i han fet plo­rar la gent de pena” i ha promès rever­tir la situ­ació que des­criu després del 28-A.

Espe­ci­al­ment dura s’ha mos­trat amb el can­di­dat soci­a­lista, Pedro Sánchez, de qui asse­gura que el càrrec de pre­si­dent “li va gran” i con­si­dera que està “inha­bi­li­tat” per gover­nar. “El 28-A ha de ser la data de cadu­ci­tat del sanc­hisme perquè ja ha estat prou indi­gest aguan­tar-lo nou mesos”

La líder de la for­mació taronja a Cata­lu­nya pro­met, en canvi, que un govern de Cs a l’estat espa­nyol “impe­dirà l’adoc­tri­na­ment i tan­carà ambai­xa­des” i asse­gura que pas­sarà de la queixa del PP i el PSOE a l’acció per aca­bar amb el “xan­tatge” naci­o­na­lista.

Sobre l’inde­pen­den­tisme, la can­di­data de Cs afirma que “el més greu” que ha fet no ha estat l’1-O en si mateix, sinó que “ha tren­cat famílies, llaços i amis­tats per sem­pre i ha fet plo­rar gent de por”. “Aquell dolor no els hi per­do­na­rem a la vida”, ha dit Arri­ma­das, que asse­gura que la “immensa majo­ria” de cata­lans i espa­nyols defensa els seus postu­lats.

La seva solució és l’apli­cació imme­di­ata de l’arti­cle 155 de la Cons­ti­tució i la implan­tació del cas­tellà com a llen­gua vehi­cu­lar a les esco­les “perquè no s’adoc­trini els nens a les esco­les”. La líder de Cs ha iro­nit­zat també sobre el model d’èxit de l’escola cata­lana i explica que les pan­car­tes que els dedi­quen amb insults estan “ple­nes de fal­tes d’orto­gra­fia”.

“Estem pre­pa­rats per gover­nar”, asse­gura Arri­ma­das, que augura també un bon resul­tat de la for­mació taronja a les muni­ci­pals i opci­ons de poder “gover­nar Cata­lu­nya” en el curt ter­mini: “No en tinc cap dubte!”, ha excla­mat en un dis­curs tri­om­fa­lista davant les més de 200 per­so­nes que l’han acom­pa­nyat a Salou.