POLÍTICA
LLORET DE MAR - 18 abril 2019 22.12 h

Asens avisa que un govern del PSOE amb Cs tornarà els treballadors “a l’Edat Mitjana”

 El candidat d’ECP assegura que si els socialistes han de triar entre drets laborals i Ciutadans triaran la formació de Rivera

ACN - LLORET DE MAR

El can­di­dat d’En Comú Podem, Jaume Asens, ha avi­sat que un govern del PSOE amb Ciu­ta­dans tor­narà els tre­ba­lla­dors “a l’Edat Mit­jana” amb fei­nes “escla­vit­za­do­res”.

En el marc d’un acte de cam­pa­nya a Llo­ret de Mar, Asens ha aler­tat a Llo­ret de Mar del “perill” pels tre­ba­lla­dors que suposa un govern amb Ciu­ta­dans i ha recor­dat que l’exmi­nis­tre de Tre­ball Celes­tino Cor­bacho, del PSOE i impul­sor de la reforma labo­ral, ara és a llis­tes amb Manuel Valls a Bar­ce­lona, de manera que ho ha extra­po­lat a un pos­si­ble govern esta­tal. En aquest sen­tit, ha fet una crida a mobi­lit­zar-se per impe­dir que els dos par­tits pac­tin per l’exe­cu­tiu.

Per la seva banda, el can­di­dat dels comuns per Girona, Joan Luengo, ha lamen­tat que el sec­tor turístic a Llo­ret de Mar és “l’escla­vi­tud del segle XXI” i ha rei­vin­di­cat la seva can­di­da­tura com l’única que defensa “els pro­ble­mes reals” del ter­ri­tori. “JxCat, ERC i el PSC no tenen pro­pos­tes pel ter­ri­tori, per ells les elec­ci­ons van d’un altre tema”, ha retret.