POLÍTICA
BARCELONA - 18 abril 2019 21.44 h

Fachin: “Ningú està dient que l’únic camí per exercir l’autodeterminació és el que vam fer l’1-O i el 3-O”

 El Front Republicà demana a JxCat i ERC “que no tinguin por” de “desobeir” i fa una crida a “reconstruir la unitat del carrer”

ACN - BARCELONA

El cap de llista per Bar­ce­lona del Front Repu­blicà, Albano Dante Fac­hin, demana a JxCat i ERC “que no tin­guin por” de “deso­beir” i fa una crida a “recons­truir la uni­tat del car­rer”.

En l’acte cen­tral de cam­pa­nya i des d’una sala a ves­sar al cen­tre cívic Can Felipa de Bar­ce­lona, Fac­hin ha cri­ti­cat: “Ningú està dient que l’únic camí per exer­cir l’auto­de­ter­mi­nació és el que vam fer l’1-O i el 3-O”. En aquesta línia, ha posat la coa­lició “a dis­po­sició de qui cal­gui” per tor­nar a “deso­beir” i repe­tir una acció com la de l’u d’octu­bre per des­ple­gar la inde­pendència. “O recons­truïm la uni­tat del car­rer per des­a­fiar l’Estat o hau­rem per­dut”, ha insis­tit, des­ta­cant que a Cata­lu­nya hi ha “prou valen­tia” per fer “totes les vega­des que faci falta un 1-O”.

“En quin moment s’ha deci­dit i on que ara tocava tor­nar a casa?”, s’ha pre­gun­tat Fac­hin, que també s’ha dema­nat “per què” Jordi Cui­xart “s’ha que­dat sol dient que ho tor­na­ria a fer”. “Que algú m’ho expli­qui”, ha recla­mat.

Durant la seva inter­venció, el cap de llista per Bar­ce­lona també s’ha refe­rit a la roda de premsa que ha ofert el cap de llista de JxCat Jordi Sànchez, aquest dijous al matí. “Avui l’hem vist amb tris­tor i dolor des de la presó amb una ban­dera espa­nyola i amb la foto del lla­dre i el cor­rupte del Borbó dar­rere”, ha lamen­tat.

El 28-A, ha vati­ci­nat el can­di­dat, el Front Repu­blicà “serà la sor­presa”. El Front Repu­blicà ha reu­nit en el seu acte cen­tral de cam­pa­nya prop de 400 per­so­nes, entre la sala plena on s’han fet els dis­cur­sos i les per­so­nes que han hagut de seguir-ho des de la sala adjunta.