POLÍTICA
BARCELONA - 18 abril 2019 22.55 h

L’Aliança Lliure Europea demana que Junqueras pugui participar en la campanya europea en “igualtat de condicions”

 Crida a entitats i mitjans a “trobar la manera” de fer participar el candidat en el “debat polític”

ACN - BARCELONA

L’Aliança Lliure Euro­pea ha fet una crida a enti­tats i mit­jans de comu­ni­cació per “tro­bar la manera” de fer pos­si­ble la par­ti­ci­pació del can­di­dat al par­tit, Oriol Jun­que­ras, a les elec­ci­ons euro­pees i par­ti­ci­par en el “debat polític” i “trans­me­tre el mis­satge” de l’ALE. Al seu enten­dre, excloure’l “sos­ca­va­ria” la “nor­mal com­petència política” i “debi­li­ta­ria” el caràcter democràtic de la cam­pa­nya. En cas que l’assistència als actes de cam­pa­nya resulti “mate­ri­al­ment impos­si­ble”, demana als orga­nit­za­dors que accep­tin “qual­se­vol solució alter­na­tiva que garan­teixi un debat democràtic i just en què tots els par­tits polítics euro­peus hi par­ti­ci­pin de manera justa”.

La pre­si­denta del par­tit, Lorena López de Laca­lle, afirma que el futur d’Europa està “en joc” i volen ser pre­sents en el debat de la UE per cons­truir una Europa que inclo­gui “tots els pobles, naci­ons sense estat i mino­ries en el procés de presa de deci­si­ons”.