POLÍTICA
BADALONA - 18 abril 2019 21.34 h

Sánchez avisa l’independentisme que “mai hi haurà referèndum ni independència”

 El president del govern espanyol demana el vot per evitar que “les tres dretes” sumin i hi hagi una involució de drets

ACN - BADALONA

El pre­si­dent del govern espa­nyol, Pedro Sánchez, ha insis­tit aquest dijous al ves­pre en un míting a Bada­lona, el pri­mer que fa Cata­lu­nya aquesta cam­pa­nya del 28-A, en l’avís als líders inde­pen­den­tis­tes que “mai sig­ni­fica mai”. “Mai hi haurà referèndum i mai hi haurà inde­pendència i no per­me­trem que es tren­qui amb la Cons­ti­tució i amb l’Esta­tut”, ha afir­mat Sánchez, que ha cri­ti­cat la insistència dels can­di­dats d’ERC i JxCat en plan­te­jar el dret a l’auto­de­ter­mi­nació.

El pre­si­dent del govern espa­nyol ha dit que té la mateixa pro­posta per a Cata­lu­nya que per a la resta d’Espa­nya i és “posar a les per­so­nes en el cen­tre de l’acció política”. El can­di­dat soci­a­lista ha dema­nat el vot per evi­tar que “les tres dre­tes” sumin i hi hagi una invo­lució de drets: “L’únic que pot més que ells és el PSOE”, ha afir­mat, i ha insis­tit que cal una victòria “rotunda” dels soci­a­lis­tes.

“Poden sumar”, ha aler­tat Sánchez, sobre PP, Cs i Vox i ha asse­gu­rat que si gover­nen, tor­narà la “cor­rupció, les reta­lla­des, la desi­gual­tat, l’enquis­ta­ment de la con­fron­tació ter­ri­to­rial i de la cris­pació política”. El can­di­dat soci­a­lista ha fet una crida a evi­tar que reva­li­din a l’Estat el pacte d’Anda­lu­sia i ha avi­sat del “retrocés” que pot supo­sar.

“Cal mirar cap enda­vant”, ha dit Sánchez, que ha afir­mat que el 28-A es deci­deix entre “avançar o retro­ce­dir” en drets soci­als. “Ens juguem molt”, ha asse­gu­rat.