POLÍTICA
ROSES - 18 abril 2019 22.00 h

Torra urgeix tot l’independentisme a reconstruir la unitat després de les eleccions

 Cuevillas destaca que el vot per JxCat farà que Puigdemont sigui eurodiputat, que Matamala vagi al Senat i l’advocat al Congrés: “Tres tasses!”

ACN - ROSES

El pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, ha urgit tot l’inde­pen­den­tisme a recons­truir la uni­tat després del període elec­to­ral.

En un acte de cam­pa­nya de JxCat a Roses, el cap del Govern ha enviat un mis­satge a les for­ces sobi­ra­nis­tes per “retro­bar-se”, inter­pel·lant ERC, la CUP, el Front Repu­blicà i els votants de l’1-O. “Hem de ser capaços de donar una res­posta democràtica a l’Estat basada en el dret a l’auto­de­ter­mi­nació, i ho hem de fer junts”.

Al seu torn, el cap de llista al Congrés per Girona, Jaume Alonso Cue­vi­llas, ha des­ta­cat que el vot per a JxCat pot fer que Car­les Puig­de­mont sigui euro­di­pu­tat, que Jami Mata­mala vagi al Senat i que l’advo­cat entri al Congrés: “Si no volien Puig­de­mont, tres tas­ses!”.

Un dels inter­pel·lats ha estat el cap de llista del Front Repu­blicà, Albano Dante Fac­hin, que a través de Twit­ter ha res­post el pre­si­dent: “Mà estesa sem­pre amb el repu­bli­ca­nisme pre­si­dent! Puny tan­cant amb el règim”. Fac­hin ha recor­dat a Torra que el Front Repu­blicà ha defen­sat avui mateix la “uni­tat d’acció i estratègica”.

Un dels més acla­mats ha estat Cue­vi­llas. L’advo­cat de Puig­de­mont ha dit que amb JxCat es pot acon­se­guir que dues per­so­nes pro­pe­res a l’expre­si­dent com són ell mateix i Mata­mala entrin a les cam­bres espa­nyo­les. La número dos de la llista al Congrés per Bar­ce­lona, Laura Borràs, ha asse­gu­rat que el fet que el número u de la can­di­da­tura, Jordi Sànchez, hagi fet aquest matí una roda de premsa en presó pre­ven­tiva sig­ni­fica que la democràcia a l’Estat està “en lli­ber­tat con­di­ci­o­nal”.