OPINIÓ
19 desembre 2018 2.00 h

KEEP CALM

Disbarats

MARTÍ GIRONELL
Dei­xin de jugar al gat i a la rata i par­lin com per­so­nes grans i enca­rin el pro­blema una vegada per totes abans no es facin dis­ba­rats

L’altre dia vaig veure el meu fill i el seus amics que juga­ven a un joc que quan jo tenia la seva edat també ens entre­te­nia. Segur que el conei­xen. El que començava la par­tida feia una pre­gunta a cau d’ore­lla al que tenia a la seva esquerra i així suc­ces­si­va­ment fins que havien com­ple­tat la ronda. En aca­bat i  en veu alta cadascú deia la pre­gunta que li havia fet el juga­dor de l’esquerra i la res­posta que havia rebut del de la dreta, com es poden ima­gi­nar les bes­ti­e­ses esta­ven asse­gu­ra­des. Sí, és el joc dels dis­ba­rats. I com són les coses que acabo de veure això, un joc de mai­nada, pujo al cotxe i sento a la ràdio que el pre­si­dent espa­nyol, Pedro Sánchez, té la intenció de fer el mateix si es reu­neix amb el pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra. És a dir, que si l’un li parla de fer bona la volun­tat d’auto­de­ter­mi­nació de Cata­lu­nya, tal com li ho demana una gran part de la soci­e­tat del país, l’altre li res­pondrà que l’estat de les auto­no­mies és la via per acon­se­guir els anhels i desit­jos del poble català. Si l’un li parla d’alli­be­rar els pre­sos polítics, l’altre li dirà que s’ha de res­pec­tar la divisió de poders. I així ens tro­ba­rem que l’un par­larà de cols i l’altre li res­pondrà que naps. I s’esce­ni­fi­carà una situ­ació absurda, un diàleg de sords, sense sen­tit. De vega­des, massa sovint, les situ­a­ci­ons que genera la política s’acos­ten més al joc dels dis­ba­rats que a la lògica cons­truc­tiva de la vida democràtica. Ara, trobo que en aquesta ocasió, tal com hem arri­bat fins aquí, cal­dria no tan sols més madu­resa, dei­xar-se de jocs de nens i enca­rar el pro­blema una vegada per totes, sinó res­pon­sa­bi­li­tat democràtica per mirar de resol­dre un pro­blema que l’únic que s’acon­se­gueix és enquis­tar-lo, i ja sabem que quan s’ha d’extir­par un quist hi ha mol­tes mane­res de treure’l i per molta traça que es tin­gui –que ja hem vist que no és el cas– és molt difícil no dei­xar cica­trius de per vida. Dei­xin de jugar al gat i a la rata i a d’altres jocs i par­lin com per­so­nes grans abans no es facin dis­ba­rats de veri­tat.