OPINIÓ
19 desembre 2018 2.00 h

DE REÜLL

Prova de proves

ANNA SERRANO
El PP i Cs dibui­xen l’apo­ca­lipsi i espe­ren que es com­plei­xin les pre­dic­ci­ons

Tan impor­tant com els fets, el clima en què es desen­vo­lu­pen. El Con­sell de Minis­tres del 21 arriba en un ambi­ent de màxima tensió, ali­men­tada interes­sa­da­ment des de fa dies. Els dife­rents fac­tors que con­flu­ei­xen en la jor­nada en què es com­me­mora el pri­mer ani­ver­sari de les elec­ci­ons impo­sa­des per Mari­ano Rajoy l’han aca­bat con­ver­tint en una prova per a gai­rebé tot­hom. Una prova de pro­ves. Amb nou pre­sos polítics, qua­tre d’ells en vaga de fam, diri­gents a l’exili i el judici de l’1-O en l’horitzó, i amb el mal resul­tat del PSOE a les anda­lu­ses a l’esquena, el govern espa­nyol està entes­tat a demos­trar que pot cele­brar la tro­bada a Bar­ce­lona amb total nor­ma­li­tat. L’exe­cu­tiu català, en canvi, pretén subrat­llar l’excep­ci­o­na­li­tat que es viu a Cata­lu­nya, i es veu obli­gat a veri­fi­car que, com ha fet sem­pre, garan­tirà la segu­re­tat d’una cita ino­por­tuna en data i en espai, a la Llotja de Mar, en ple cen­tre de Bar­ce­lona. Les dar­re­res actu­a­ci­ons dels CDR, qüesti­o­na­des dins del mateix inde­pen­den­tisme, collen el govern de Torra i les enti­tats sobi­ra­nis­tes, que cri­den a la mobi­lit­zació cívica i pacífica que carac­te­ritza el movi­ment en un moment en què no hi ha uni­tat estratègica de l’inde­pen­den­tisme. El PP i Cs, sem­pre acom­pa­nyats d’alguns mit­jans espa­nyols, dibui­xen un pano­rama apo­calíptic i espe­ren que es com­plei­xin les seves pre­dic­ci­ons catas­tro­fis­tes. El millor per a tots seria que no fos així.