OPINIÓ
XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT - 19 desembre 2018 2.00 h

A LA TRES

El coi de cimera

XEVI XIRGO - XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT
“Que Sánchez es vol reu­nir amb Torra? Coi, doncs que s’hi reu­neixi, no? Així es podrà dis­cul­par!

Fa dies i dies que uns i altres mare­gen la per­diu amb el coi de cimera aquesta de diven­dres. El pre­si­dent Pedro Sánchez, en un gest que és tota una pro­vo­cació (i més fent-ho el 21-D, l’ani­ver­sari de les elec­ci­ons con­vo­ca­des pel 155) va deci­dir dies enrere cele­brar un Con­sell de Minis­tres a Bar­ce­lona. Molt bé. Venen de visita a la colònia i, apro­fi­tant que són aquí, han pro­po­sat a Torra que els dos pre­si­dents es vegin. Jo ja l’entenc, a Torra, quan diu que tal com van les coses no hi ha gaire res a dir. Si volen una cimera de tre­ball, va venir a dir després la por­ta­veu Elsa Artadi, que es reu­nei­xin els dos exe­cu­tius, que facin una reunió de tre­ball tots els minis­tres –apro­fi­tant que són aquí– i tots els con­se­llers. Ni que fos per la foto –tots els minis­tres aquí ren­dint home­natge als con­se­llers– hau­ria val­gut la pena. Però els cos­tos per a Sánchez serien massa alts (Cs i el PP –i Vox, és clar– inter­pre­ta­rien que s’ha abai­xat els pan­ta­lons) i per això no la vol. Entenc, deia, que a Torra, sabent d’entrada quin en serà el resul­tat, li faci una certa man­dra, aquesta reunió. Però em costa d’enten­dre que, si Sánchez es vol reu­nir, no hi hagi cap tro­bada. Costa d’enten­dre que es parli de diàleg i es negui una reunió. A mi em sem­bla que estan con­dem­nats a veure’s. I que entre que es vegin ells dos i que es vegin els dos exe­cu­tius en pes, alguna via del mig aca­ba­ran tro­bant. Pere Ara­gonès deia per carta l’altre dia a Car­men Calvo que estan avançant cap a la tro­bada con­junta “en coor­di­nació amb la Dele­gación del Gobi­erno”, cosa que, a banda de con­fir­mar que sí, que som una colònia –la relació no és entre governs, sinó amb la dele­gada–, vol dir que pro­ba­ble­ment hi haurà una tro­bada con­junta. A mi em sem­bla­ria bé. Pri­mer, perquè Sánchez tindrà l’opor­tu­ni­tat de dis­cul­par-se per l’off the record de dilluns –ens ho hauríem de fer mirar, els peri­o­dis­tes, de res­pec­tar aques­tes coses– en què iro­nit­zava dient que els inde­pen­den­tis­tes “no es posen d’acord ni per fer una vaga de fam”. I segon, perquè veu­rem, un altre cop, quina pro­posta té per a l’encaix de Cata­lu­nya. Cap ni una. Que vol reu­nir-se? Doncs que es reu­neixi. Que vol fotos? Doncs fotos. Com més tro­ba­des i com més fotos, més retra­tat queda.