POLÍTICA
MADRID - 20 gener 2019 2.00 h

Aznar insta que tot el vot dretà vagi al PP per salvar Espanya

 Enalteix Casado i avisa que, veient el “desafiament existencial” que fa l’independentisme, no es pot votar Vox ni Cs

 Acusa Sánchez d’haver-se rendit perquè està buscant el sí al pressupost “d’un pròfug i d’un pres”

DAVID PORTABELLA - MADRID

L’expre­si­dent José María Aznar va tor­nar a la vida del nou PP de Pablo Casado i li va pres­tar el millor ser­vei: una crida a con­cen­trar el vot dretà per sal­var Espa­nya del “des­a­fi­a­ment exis­ten­cial” de l’inde­pen­den­tisme a la “con­tinuïtat històrica” espa­nyola. Tot i l’oferta divi­dida en tres –el PP, Ciu­ta­dans i Vox–, Aznar va enal­tir Casado davant “modes polítiques estri­dents” i “la cridòria d’esva­lo­ta­dors”, i va exi­gir el vot a l’únic que fre­narà el “sepa­ra­tisme”: “Els vots que Espa­nya neces­sita per res­pon­dre a aquest des­a­fi­a­ment exis­ten­cial són els que han d’anar al PP i que des d’ara demano.”

La con­venció España en liber­tad, amb què Casado vol rear­mar ideològica­ment el par­tit, va por­tar ahir a l’esce­nari d’Ifema la segona ànima del PP. Si l’ober­tura va ser el dia d’Alberto Núñez Feijóo, Ana Pas­tor i Mari­ano Rajoy, ahir era el dia d’Aznar, que no acu­dia a una cita del PP des del 2015 i que el 2016 va renun­ciar a la pre­sidència d’honor del par­tit. “Us han posat a dieta: només un expre­si­dent al dia”, va iro­nit­zar Aznar davant els afi­li­ats com a mofa de l’al·lèrgia de Rajoy a l’hora de coin­ci­dir amb ell. I, tot i ser ova­ci­o­nats tots dos en dies suc­ces­sius, en l’acla­mació Aznar va der­ro­tar Rajoy en deci­bels.

Com que en els últims temps no només no havia dema­nat el vot al PP sinó que elo­gi­ava Albert Rivera i l’expo­pu­lar basc San­ti­ago Abas­cal quan va fun­dar Vox, Aznar va voler des­fer equívocs i ho va fer res­sus­ci­tant el famós “sin tute­las ni tutías” que Manuel Fraga li dedi­cava a ell el 1990: “Casado és un líder com un cas­tell, un líder sin tute­las ni tutías.” I va cloure l’elogi veient en el Casado d’ara l’Aznar del pas­sat. “Fa quasi trenta anys, un jove de 37 anys, la mateixa edat de Casado, arri­bava a la pre­sidència del PP i també venia d’Àvila. Però Casado és més llest”, el va lloar Aznar abans d’avi­sar que el líder ho té més difícil que cap altre pre­de­ces­sor per la divisió de la dreta en tres ofer­tes elec­to­rals.

Des­ar­ti­cu­lar el “cop d’estat”

La raó per con­cen­trar el vot con­ser­va­dor en Casado és, segons Aznar, Cata­lu­nya. “Quant de temps hem de supor­tar que el sepa­ra­tisme català ame­naci amb el desa­ca­ta­ment? Quant de temps hem d’espe­rar perquè es des­ar­ti­culi el cop d’estat?”, es va pre­gun­tar. Segons el que va ser man­da­tari espa­nyol del 1996 al 2004, és incom­pren­si­ble que el pre­si­dent Pedro Sánchez bus­qui el sí als pres­su­pos­tos “d’un pròfug de la justícia i d’un pres pre­ven­tiu pel delicte de rebel·lió”. “No és dia­lo­gar, és ren­dir-se”, va denun­ciar. I un cop més, l’antídot el va situar en el PP de Casado, amb el qual ara con­viu en har­mo­nia. “No accep­tem ni accep­ta­rem que el destí de la nació el mar­quin els que la volen tren­car”, va adver­tir el pre­si­dent de la FAES, la fun­dació que va tren­car amb el PP fa tres anys i que aquest cap de set­mana té un estand a Ifema on ven lli­bres d’Aznar i bio­gra­fies de libe­rals com ara Cánovas i Sil­vela.

A més de fer una crida al votant fugi­tiu a Vox perquè torni a la “casa comuna”, Aznar va recep­tar als seus escol­tar els retrets dels des­en­can­tats. “Estic segur que ens diuen coses que neces­si­tem escol­tar, encara que algu­nes no ens agra­din”, va alliçonar.

Reco­llint la ferida que diven­dres havia dei­xat Jaume Vives, por­ta­veu de Tabar­nia, que ani­mava a afi­liar-se a Vox tot i ser con­vi­dat a la con­venció del PP, un dels telo­ners d’Aznar i euro­di­pu­tat, Este­ban González Pons, va implo­rar no can­viar el car­net citant dues dones mor­tes: “No us afi­lieu a Vox: ni Loyola de Pala­cio ni Rita Bar­berá ho hau­rien fet.”

LES FRASES DE L’EXPRESIDENT

Els vots que Espanya necessita per respondre a aquest desafiament existencial són els que han d’anar al PP
Tenim un govern que fa dependre el pressupost del vot d’un pròfug i del d’un pres preventiu per delicte de rebel·lió
Quant de temps cal suportar que el separatisme amenaci amb el desacatament? I per desarticular el cop d’estat?

‘Rojigualda’ al logotip, himne èpic i veu a alcaldables

La convenció de rearmament ideològic que Pablo Casado va prometre quan va derrotar Sáenz de Santamaría el juliol del 2018 ha canviat la imatge del PP. Si la sigla “PP” cau en favor del nom “populares”, la gavina –pel PP, és un xatrac– pren la forma de mig cor amb la rojigualda.

Amb el canvi d’imatge, arriba també una nova versió de l’himne, titulada Fuerza PP, del mateix autor, Manuel Pacho, però amb un to èpic que remet a la sèrie Joc de trons. A l’escenari, una pantalla LED corbada de 90 metres quadrats amplifica els missatges.

A més de Mario Vargas Llosa, ahir era el dia dels alcaldables. “El PP és la garantia que Barcelona no serà mai capital de la república”, va dir el de Barcelona, Josep Bou. “M’he encarregat personalment com a regidor que a la via pública de Tarragona no hi hagi ni un sol llaç separatista”, va dir el de Tarragona, José Luis Martín. El més celebrat va ser l’avís del madrileny José Luis Martínez Almeida al líder del PP català: “Alejandro, guanyarem Madrid i no rebrem mai més els colpistes.”