POLÍTICA
BARCELONA - 20 gener 2019 2.00 h

Campanya permanent pel judici

 Òmnium prepara l’acció “més ambiciosa” de la seva història per “acusar l’Estat” i es mobilitzarà cada dia mentre duri el plet al Suprem, també a Madrid i altres ciutats europees

 Cuixart veu en els presos el “pas útil” cap a la victòria

ÒSCAR PALAU - BARCELONA

Judici a la democràcia. Rere aquest lema, Òmnium Cul­tu­ral va llançar ahir en una pre­sen­tació mul­ti­tu­dinària al cas­tell de Montjuïc de Bar­ce­lona la que serà la “cam­pa­nya més ambi­ci­osa” de la seva història, de pro­testa amb motiu del judici al procés, que començarà d’aquí a poques set­ma­nes al Tri­bu­nal Suprem. Embol­ca­llada en mul­ti­tud d’ini­ci­a­ti­ves, serà de fet una mobi­lit­zació per­ma­nent, ja que es pre­veu que hi hagi actes dia­ris, des que comenci i fins a l’emissió de la sentència, en què es va dema­nar la màxima col·labo­ració popu­lar. “La res­posta del car­rer ha de ser excep­ci­o­nal, el seu vere­dicte ha de ser ina­pel·lable”, pro­cla­mava el pre­si­dent de l’enti­tat, Jordi Cui­xart, en una carta des de la presó lle­gida pel can­tant Lluís Llach. “No hem vin­gut a defen­sar-nos, sinó a acu­sar l’Estat; els pre­sos polítics no som la repre­sen­tació de cap der­rota, sinó el pas útil cap a la victòria”, con­cloïa.

L’eti­queta #joa­cuso serà pre­ci­sa­ment un altre dels leit motiv d’una cam­pa­nya que pretén girar el mitjó, fer d’alta­veu al món de la lluita pacífica del sobi­ra­nisme i denun­ciar les vul­ne­ra­ci­ons produïdes de drets fona­men­tals com ara els de lli­ber­tat d’expressió, reunió o mani­fes­tació, amb motiu de la “per­se­cució política” al dret a l’auto­de­ter­mi­nació. A tal efecte, es pre­ve­uen con­cen­tra­ci­ons i acci­ons de denúncia “en els moments més àlgids”, també després de la sentència, per la qual cosa es bus­ca­ran volun­ta­ris arreu del país. Algu­nes de les més potents, això sí, tin­dran lloc a fora: a la Puerta del Sol i a la Cas­te­llana de Madrid, de bra­cet amb l’ANC i orga­nit­za­ci­ons esta­tals pels drets democràtics; davant del Par­la­ment Euro­peu a Brus­sel·les, del Tri­bu­nal dels Drets Humans a Estras­burg o de la seu de l’ONU a Gine­bra, a més d’altres ciu­tats a tot el món, en com­pli­ci­tat amb la colònia cata­lana.

A dins es mun­ta­ran acci­ons de suport als fami­li­ars dels pre­sos i exi­li­ats, i es repre­sen­ta­ran més de mil judi­cis popu­lars; és a dir, actes oberts amb experts en drets humans per des­mun­tar els grans argu­ments con­tra els encau­sats. A més, es poten­ciarà una cam­pa­nya de comu­ni­cació en xar­xes i amb car­tells infor­ma­tius en busos, façanes i vies de comu­ni­cació; hi haurà per­for­man­ces al car­rer i acci­ons artísti­ques sor­presa cre­a­ti­ves a les parets, es repar­ti­ran men­su­al­ment dia­ris de paper de franc per mirar de con­tra­res­tar el relat que vol­dran impo­sar mit­jans i par­tits uni­o­nis­tes, s’ins­tarà a pen­jar domas­sos als bal­cons i es dis­po­sa­ran para­des infor­ma­ti­ves arreu. Ahir, de fet, en un acte que va superar les expec­ta­ti­ves –va cal­dre afe­gir tres busos llançadora als qua­tre que puja­ven des de la plaça d’Espa­nya– ja n’hi havia, i van esgo­tar els 2.000 lots amb mate­rial gratuït que repar­tien. La cam­pa­nya es finança amb les quo­tes dels 140.000 socis i apor­ta­ci­ons pun­tu­als que s’ani­ran dema­nant.

El vice­pre­si­dent, Mar­cel Mauri, va tan­car l’acte recor­dant que és un judici con­tra més de dos mili­ons de cata­lans, i retreia la repressió i el nul pro­jecte esta­tal a Cata­lu­nya. “Si aquesta és l’única oferta que té Sánchez, és la nos­tra res­pon­sa­bi­li­tat mar­xar d’aquest Estat”, pro­cla­mava.

No ens espanta cap condemna, la nostra prioritat no és sortir de la presó, sinó la resolució del conflicte
Jordi Cuixart
PRESIDENT D’ÒMNIUM CULTURAL
No som delinqüents, som orgullosos dissidents d’un projecte polític que empresona les idees
Marcel Mauri
VICEPRESIDENT D’ÒMNIUM
No podem tolerar que s’utilitzi la causa independentista per limitar drets fonamentals
Marina Roig
ADVOCADA DE JORDI CUIXART

Nou vídeo amb suport transversal

Un dels elements més aplaudits ahir va ser el nou vídeo difós a les xarxes socials. Enfundats en camises blanques com la que duia Cuixart quan el van engarjolar, 25 representants polítics i de la societat civil com ara Arcadi Oliveres, Roger Español, Pep Cruz, Roger Coma, Toni Solé, Alguer Miquel i Joan Dausà es declaren disposats a acusar l’Estat i aposten per més democràcia com a resposta, en consonància amb discursos de Cuixart. Alguns també van ser a Montjuïc, com per exemple la seva parella, Txell Bonet, o els encausats Joan Josep Nuet, que acusava l’Estat de negar una sortida dialogada i votada al conflicte, i Mireia Boya, que l’acusava de “perpetuar una justícia hereva del franquisme”. També van intervenir al vídeo l’advocada de Cuixart, Marina Roig, que subratllava que l’1-O “va ser un acte de desobediència civil que mai pot ser considerat delicte”. L’advocat internacional Olivier Peter constatava la repercussió exterior que tindrà perquè “és un judici a la democràcia i als drets humans, i així s’explicarà al món”.