POLÍTICA
BARCELONA - 20 gener 2019 2.00 h

Catalunya en Comú avala una constitució catalana dins l’Estat

 El consell nacional dels comuns aprova amb un 56% un nou full de ruta

 Sobiranistes lamenta el “canvi d’ideari” del partit

EMILI BELLA - BARCELONA

El con­sell naci­o­nal de Cata­lu­nya en Comú va apro­var ahir amb un 56% de sís, un 19,5% de nos i una abs­tenció con­si­de­ra­ble, del 24%, un full de ruta que pro­posa l’ela­bo­ració d’una cons­ti­tució cata­lana en el marc d’un estat plu­ri­na­ci­o­nal. En aquest sen­tit, el docu­ment d’estratègia i acció política pre­veu una reforma de la Cons­ti­tució Espa­nyola, “el reco­nei­xe­ment de Cata­lu­nya com una nació política” i un nou sis­tema de finançament basat en una hisenda pròpia.

Els comuns també plan­te­gen pre­sen­tar una pro­posta de llei de clare­dat al Par­la­ment per obrir camí cap a un nou pacte d’estat que reco­ne­gui el dret del poble de Cata­lu­nya a ser con­sul­tat de forma vin­cu­lant sobre el seu futur polític per la via del referèndum, la neces­si­tat de majo­ries qua­li­fi­ca­des per tirar enda­vant qual­se­vol modi­fi­cació en l’esta­tus polític de Cata­lu­nya i incen­ti­var la via de l’acord bila­te­ral per impul­sar la con­sulta. El por­ta­veu de la for­mació d’Ada Colau, Joan Mena, va expli­car que el docu­ment és una “carta de volun­tats dels cata­lans que d’alguna manera reco­ne­gui Cata­lu­nya com el que és, un sub­jecte polític, i per tant, una nació política, i que blindi les com­petències”.

L’apro­vació del full de ruta arriba a les por­tes de la cam­pa­nya per a les muni­ci­pals i euro­pees i pocs mesos després de l’apa­rició dins el par­tit de la pla­ta­forma crítica Sobi­ra­nis­tes, amb els dipu­tats Eli­senda Ala­many i Joan Josep Nuet entre les cares visi­bles. El col·lec­tiu va reac­ci­o­nar amb un comu­ni­cat que lamenta el “canvi d’ide­ari” de la for­mació. “La nova direcció del par­tit s’apressa a tan­car, sense la par­ti­ci­pació del ter­ri­tori, un nou ide­ari que l’allu­nya de la cen­tra­li­tat del país i liquida els valors fun­da­ci­o­nals dels comuns”, denun­cien. Con­si­de­ren que els comuns es des­vien de les posi­ci­ons nítida­ment sobi­ra­nis­tes que defen­sa­ven l’abril del 2017.