OPINIÓ
20 gener 2019 2.00 h

KEEP CALM

El 155 a Extremadura

MARINA LLANSANA
El par­la­ment extre­meny no ha deba­tut el 23% de ‘ninis’ d’entre 16 i 29 anys que té, però vol el 155 a Cata­lu­nya

Una notícia recent, de fa poques set­ma­nes: Extre­ma­dura lidera la taxa espa­nyola d’atur entre els joves que ni estu­dien ni tre­ba­llen. Segons el Minis­teri de Tre­ball, l’índex de ninis extre­menys d’entre 16 i 29 anys supera el 23 per cent. Un tema que hau­ria de pre­o­cu­par, i molt, el par­la­ment extre­meny, però no consta que hagin fet cap debat monogràfic res­pecte a això.

Sí que han deba­tut, en canvi, que es torni a apli­car el 155 a Cata­lu­nya; aquesta set­mana l’Assem­blea extre­me­nya ha apro­vat amb els vots de PP, Cs i PSOE una pro­posta perquè s’apli­qui l’arti­cle 155 a Cata­lu­nya “de manera ferma i amb l’ampli­tud i duració que es reque­reixi”.

Dei­xant de banda que el par­la­ment extre­meny no té com­petències per deci­dir si s’ha d’apli­car o no el 155 (ni a Cata­lu­nya ni tan sols a Extre­ma­dura mateix), és sor­pre­nent veure fins a quin punt la política extre­me­nya gira al vol­tant del que passa a Cata­lu­nya. Fins i tot la tele­visió autonòmica hi va dedi­car un debat de repre­sen­tants de par­tits polítics extre­menys en el trans­curs del qual no van fal­tar els clàssics argu­ments cata­lanòfobs: la “llu­via de millo­nes” i el supo­sat tracte de favor de Pedro Sánchez cap a Cata­lu­nya, quan la rea­li­tat és que la inversió del govern espa­nyol a Extre­ma­dura aug­menta el 27,3% al pro­jecte de llei de pres­su­pos­tos gene­rals de l’Estat pre­sen­tat fa pocs dies. Ni tam­poc hi va fal­tar la crida a inter­ve­nir TV3, una tele­visió líder d’audiència a Cata­lu­nya, men­tre que la tele­visió autonòmica extre­me­nya no passa de quarta posició i un 5 per cent de quota de pan­ta­lla.

Ja sabem que el PP i Cs viuen de la cata­la­nofòbia, res de nou a l’horitzó, però el PSOE té un pro­blema greu quan, men­tre Sánchez asse­gura que ha començat l’etapa del diàleg, els seus seguei­xen dis­pa­rant con­tra Cata­lu­nya d’una manera tan pre­política. Miquel Iceta ja ha reac­ci­o­nat retra­ient la posició dels soci­a­lis­tes extre­menys, però cal que sigui el mateix Pedro Sánchez qui surti públi­ca­ment a parar-los els peus. Si no, perdrà la poca cre­di­bi­li­tat que li queda quan ens diu allò de “o gover­nem nosal­tres o torna el 155”.