OPINIÓ
20 gener 2019 2.00 h

FULL DE RUTA

La policia també vota

JOAN RUEDA
L’ope­ració de dime­cres demos­tra que poli­cies, fis­cals i jut­ges també vota­ran el pres­su­post. I ho faran sota la influència del dis­curs del 3-O

La poli­cia està capa­ci­tada, a l’Estat espa­nyol, per dete­nir sense cap ordre judi­cial. Pot fer-ho quan enganxa algú, in fra­ganti, come­tent un delicte, quan sos­pita que es pot pro­duir o s’ha produït un delicte greu i hi ha la pos­si­bi­li­tat de fuga, quan hi ha rei­te­ració delic­tiva o risc de des­trucció de pro­ves o quan algú es nega a rebre una noti­fi­cació judi­cial per anar a decla­rar i, per tant, es pot enten­dre que obs­tru­eix la justícia. Per quina d’aques­tes raons va actuar la Policía Naci­o­nal espa­nyola dime­cres con­tra 16 per­so­nes, entre les quals dos alcal­des, a les comar­ques giro­ni­nes? Per cap. Única­ment i exclu­siva per raons polítiques. La qual cosa no vol dir que les deten­ci­ons siguin il·legals, sinó irre­gu­lars. Irre­gu­lars perquè en altres casos sem­blants, o iguals, o, fins i tot, molt més greus que atu­rar una estació de trens, s’actua de forma dife­rent. Per què? Per raons polítiques.

El Tri­bu­nal Supe­rior de Justícia de Cata­lu­nya va afir­mar el mateix dime­cres que el jutge no havia orde­nat les deten­ci­ons. El minis­tre de l’Inte­rior, Fer­nando Grande-Mar­laska, con­dem­nat pel Tri­bu­nal Euro­peu de Drets Humans cinc vega­des, cinc!, va afir­mar que havia estat una ope­ració “diri­gida per un jutge i coor­di­nada per un fis­cal”. El jutge sabia que la poli­cia faria deten­ci­ons però no es va pre­o­cu­par de saber qui detin­drien . Pot­ser, si hagués fet la seva feina hau­ria esbri­nat que un dels pei­xos gros­sos que la poli­cia volia dete­nir, un dels alcal­des de, curi­o­sa­ment, la CUP, aquell dia era impar­tint classe i no a les vies del TAV.

A l’Estat espa­nyol no manen ni el PP ni el PSOE. Manen els alts fun­ci­o­na­ris de l’Estat, que s’han apro­piat del govern des de fa dècades. I davant la pos­si­bi­li­tat que el govern traïdor, als seus ulls, de Pedro Sánchez pugui apro­var un pres­su­post i, per tant, arri­bar a algun tipus de pacte amb els inde­pen­den­tis­tes, més val trin­xar-ho tot. Els poli­cies, els fis­cals i els jut­ges també vota­ran en aquest pres­su­post. I ho faran sota la influència del dis­curs reial del 3-O.