POLÍTICA
BARCELONA - 20 març 2019 2.00 h

Cs denuncia Buch per haver posat un escorta a Puigdemont

 Afirma que hi ha destinat un mosso contractat com a assessor

 El govern diu que com a expresident hi té dret

ÒSCAR PALAU - BARCELONA

El grup de Ciu­ta­dans va pre­sen­tar ahir una denúncia davant la fis­ca­lia supe­rior de Cata­lu­nya perquè inves­ti­gui el con­se­ller d’Inte­rior, Miquel Buch, pel fet de des­ti­nar pre­sump­ta­ment un asses­sor a fer ser­veis d’escorta de l’expre­si­dent Car­les Puig­de­mont. En con­cret, l’escrit acusa el mosso Lluís Escolà, nome­nat al juliol asses­sor de Buch en matèria de sis­te­mes de segu­re­tat, de ser “l’escorta per­ma­nent” de Puig­de­mont a l’estran­ger, amb un sou supe­rior als 60.000 euros. “Haurà de res­pon­dre d’aquesta des­pesa perquè és una cober­tura il·legal”, anun­ci­ava ahir el por­ta­veu, Car­los Car­ri­zosa. En l’escrit, el grup recorda que el Minis­teri de l’Inte­rior ja va dene­gar a l’agost, adduint que Puig­de­mont té una ordre de crida i cerca, la sol·lici­tud del govern perquè demanés permís a les auto­ri­tats bel­gues per enviar-hi un mosso. Segons ells, Buch va adop­tar en canvi la “decisió admi­nis­tra­tiva de nome­nar-lo asses­sor per emmas­ca­rar la seva posada a dis­po­sició” de l’expre­si­dent, quan a més creu que no té com­petències per actuar a l’estran­ger. Cs insta la fis­ca­lia a obrir diligències i a pre­sen­tar una que­re­lla si hi veu indi­cis de delicte.

A pre­gunta també de Cs, a l’octu­bre el govern ja va eme­tre un informe en què recor­dava que a Puig­de­mont li és d’apli­cació igual­ment l’esta­tut d’expre­si­dent, que faculta a dotar-lo de segu­re­tat, i que el govern espa­nyol no té juris­dicció per deci­dir si n’ha de tenir o no, sinó tot just per tra­mi­tar la petició.

L’insten a actuar contra Arran

Carrizosa també va instar ahir Buch a “actuar” perquè els Mossos practiquin detencions entre els membres d’Arran, després que aquest grup vinculat a la CUP reivindiqués els nous actes vandàlics que de matinada van afectar la seu de Cs a Barcelona, que va aparèixer amb pintades i el vidre de la porta trencat. “Què farà Buch? Que compleixi amb el seu deure de conseller!”, li exigia Carrizosa, després d’anunciar una denúncia. Cs afirma que és el vuitè “atac” que rep la seu central, el tercer aquest any, per a un total de 50 arreu del país, ja que denuncia també insults i “agressions físiques”. “N’estem farts, el govern ha d’evitar que això passi, en té la responsabilitat”, recordava.