POLÍTICA
GIRONA - 20 març 2019 2.00 h

El jutge manté l’ordre de crida i cerca contra Jordi Alemany

ÒSCAR PINILLA - GIRONA

Els jut­jats de Madrid i Girona van des­co­or­di­nats en el cas con­tra el mem­bre del secre­ta­riat naci­o­nal de l’ANC Jordi Ale­many. L’acti­vista va ser detin­gut dis­sabte a Madrid per la Policía Naci­o­nal –hores abans de la gran mani­fes­tació con­tra el judici de l’1-O– arran de la inves­ti­gació oberta per les pro­tes­tes de Girona durant l’ani­ver­sari del referèndum i en vir­tut d’una ordre judi­cial per no haver com­pa­re­gut al jut­jat. Con­cre­ta­ment, l’inves­ti­guen per desor­dres públics, ultratge a la ban­dera, danys i lesi­ons. Ale­many va pas­sar la nit als cala­bos­sos de la poli­cia espa­nyola i diu­menge, abans que sortís en lli­ber­tat, un jutge de Madrid li va orde­nar que es pre­sentés al jut­jat de Girona. Tenia temps fins ahir per fer-ho; però, tal com ja va avançar, no tenia la intenció de fer-ho. “No aniré al jut­jat fins que no m’hi por­tin, con­ti­nuaré deso­beint i asse­nya­lant l’Estat”, diu l’acti­vista.

A banda de les con­seqüències que pot tenir per a Ale­many no haver-se pre­sen­tat ahir, es dona la incon­gruència que, segons el TSJC, con­ti­nua activa l’ordre de crida i cerca con­tra ell perquè el jut­jat de Girona no ha rebut cap infor­mació sobre la seva detenció a Madrid.