POLÍTICA
BARCELONA - 20 març 2019 2.00 h

Les defenses alerten del fals testimoni de dos guàrdies civils

 Denuncien invencions en el relat dels escorcolls del 20-S i sobre Junqueras i Forcadell

 Un sergent assegura que va témer “un assalt” ciutadà a Exteriors, però no van usar la força

MAYTE PIULACHS - BARCELONA

Les defen­ses dels inde­pen­den­tis­tes cata­lans van mos­trar ahir, en la divui­tena sessió del judici al Tri­buna Suprem, que no dei­xa­ran pas­sar ni una con­tra­dicció, i menys encara cap invenció, als agents de la Guàrdia Civil que van actuar en els 48 escor­colls duts a terme el 20 de setem­bre del 2017 a Cata­lu­nya per escapçar el referèndum de l’1-O. Les pena­lis­tes Marina Roig i Olga Arde­riu, defen­so­res del pre­si­dent d’Òmnium, Jordi Cui­xart, i de l’expre­si­denta del Par­la­ment Carme For­ca­dell, res­pec­ti­va­ment, van exi­gir al pre­si­dent de la sala, Manuel Marc­hena, que alertés dos dels qua­tre agents del cos armat que van decla­rar ahir que podrien incórrer en fals tes­ti­moni en vista de les reve­la­ci­ons que feien per pri­mer cop.

La pro­hi­bició de la sala de con­fron­tar els vídeos amb els tes­ti­mo­nis, així com la limi­tació dels inter­ro­ga­to­ris, va pro­vo­car nom­bro­ses quei­xes dels advo­cats. La inten­si­tat dels inter­ro­ga­to­ris va com­por­tar que només decla­res­sin qua­tre dels set agents, la imatge dels quals no es va eme­tre per pro­tecció. Tots qua­tre van asse­gu­rar que els escor­colls a Eco­no­mia i Hisenda i Exte­ri­ors, així com a casa de Josep Maria Jové, es van exe­cu­tar, tot i les con­cen­tra­ci­ons als car­rers, fet que hau­ria de des­car­tar el delicte de sedició.

La reve­lació més sor­pre­nent va ser la del ser­gent amb el número d’iden­ti­fi­cació P35979V, el qual va asse­gu­rar que la pre­si­denta For­ca­dell va pas­sar dins d’un vehi­cle “d’alta gamma” per davant de la con­se­lle­ria d’Exte­ri­ors, a Via Laie­tana, “i va treure la mà per agi­tar els con­cen­trats”, afir­mació que no havia reco­llit en l’ates­tat ni en cap decla­ració, i que Arde­riu va qua­li­fi­car de falsa. El ser­gent també va rela­tar que en la con­cen­tració ciu­ta­dana a Exte­ri­ors “va témer un assalt” a l’edi­fici, i que “va eva­cuar la secretària judi­cial, que plo­rava”, ja que els con­cen­trats movien el cotxe, així com el del detin­gut Xavier Puig Fer­rer. “En 25 anys d’inves­ti­gació en l’àmbit del crim orga­nit­zat i anti­droga, no havia vist mai aquesta ràbia i aquesta falta de res­pecte de la població civil”, va asse­gu­rar. Amb tot, va adme­tre que no van haver de fer ser­vir la força en sor­tir d’Exte­ri­ors, en res­posta a pre­gun­tes del lle­trat Xavier Melero. El ser­gent també va negar que rebes­sin ajuda dels Mos­sos, men­tre Roig li insis­tia que hi ha un vídeo en què es veuen una vin­tena d’agents.

La segona alerta de fals tes­ti­moni es va diri­gir al capo­ral amb el número K47019K, quan va asse­gu­rar que Enric Vidal va dir que no sabia qui encar­re­gava els car­tells de l’1-O, men­tre que el guàrdia civil va indi­car ahir al tri­bu­nal que el tes­ti­moni va afir­mar que “l’encar­re­gava Òmnium i el paga­ria la Gene­ra­li­tat”. I l’agent iden­ti­fi­cat amb el número H11346M va asse­gu­rar que, en l’escor­coll a la seu d’Hisenda, l’exvi­ce­pre­si­dent Oriol Jun­que­ras va entrar per una porta late­ral on no hi havia vigilància poli­cial, afir­mació que també des­men­tei­xen vídeos apor­tats, segons va recor­dar Andreu van den Eynde, advo­cat de Jun­que­ras i Romeva.

Els lle­trats Jordi Pina i Van den Eynde van evi­den­ciar que aquesta és una causa gene­ral, en què es van sobre­po­sar inves­ti­ga­ci­ons de la fis­ca­lia de l’Audi­en­cia Naci­o­nal i el jut­jat d’ins­trucció número 13 de Bar­ce­lona, con­tra la Hisenda cata­lana, i que es va ampliar a l’1-O i ales­ho­res s’hi va afe­gir el TSJC.

LA FRASE

Vull que la sala recordi a l’agent que podria incórrer en fals testimoni i que li pregunti si vol canviar la declaració
Marina Roig
ADVOCADA DE JORDI CUIXART

    Hisenda no concreta la malversació

    L’exsubsecretari d’Hisenda Felipe Martínez Rico va calcar la declaració del seu superior, l’exministre Cristóbal Montoro, i ahir al Suprem va indicar que, tot i el ferri control que el govern del PP tenia sobre els comptes de la Generalitat, “el sistema de la intervenció té uns límits de control i la realitat és diferent”.

    Martínez, però, no va concretar cap suposada malversació de l’1-O i, en resposta a preguntes de les defenses, va assegurar que des d’Hisenda no es va concloure que hi hagués cap partida desviada, sinó que feien informes dels conceptes que els demanava el jutjat d’instrucció 13 de Barcelona, com ara d’Unipost, no cobrat, i un informe d’experts que el Diplocat va acabar de pagar amb el 155.