POLÍTICA
BARCELONA - 20 març 2019 2.00 h

Llaços grocs pendents del síndic

 BALCÓ

 Torra els deixa posats, en espera de l’informe vinculant que ha de redactar Rafael Ribó

 La JEC no accepta prorrogar el termini ja caducat per treure’ls

 La Moncloa avisa que la junta ja pot ordenar-ne la retirada als Mossos

JORDI ALEMANY - BARCELONA

La pugna que manté el pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, amb la Junta Elec­to­ral Cen­tral (JEC) per la reti­rada dels llaços grocs i les este­la­des dels edi­fi­cis públics podria que­dar resolta en les pro­pe­res hores, però estarà en mans del síndic de greu­ges veure si pot tenir con­seqüències més enllà d’una sanció econòmica per incom­pli­ment del ter­mini o si s’acaba apli­cant el Codi Penal. El pre­si­dent va deci­dir no fer cas per segona vegada de l’ordre de la JEC de reti­rar-los, que va expi­rar a les 14.30 hores, i va pre­fe­rir man­te­nir el camí de la deso­bediència i dei­xar en mans de l’informe de l’orga­nisme que diri­geix Rafael Ribó la decisió final.

L’estratègia de Torra d’anar esgo­tant al màxim els temps de pròrroga sobre la pri­mera ordre de la JEC, de l’11 de març, perquè retirés els llaços i este­la­des, sem­bla que ja s’ha exhau­rit. Ahir, l’encara por­ta­veu i con­se­llera de la Pre­sidència, Elsa Artadi, infor­mava després de la reunió de l’exe­cu­tiu, a la una de la tarda, de la decisió del pre­si­dent, i hi afe­gia que esta­ven a punt d’enviar un nou escrit de recon­si­de­ració a la JEC perquè sus­pengués el segon ultimàtum de 24 hores, ter­mini que s’aca­bava a les 14.30 hores, que va ser just quan van fer arri­bar l’escrit per cor­reu cer­ti­fi­cat a l’orga­nisme que regula els pro­ces­sos elec­to­rals. En l’argu­men­tari rei­te­rava la impos­si­bi­li­tat tècnica de com­plir el reque­ri­ment per les diver­ses tipo­lo­gies de gestió dels edi­fi­cis i auto­no­mia fun­ci­o­nal –empre­ses públi­ques, cessió a empre­ses pri­va­des, ins­ti­tu­ci­ons, enti­tats, etc.–, a més d’infor­mar que havien dema­nat l’opinió del síndic. La res­posta de la JEC, però, va ser imme­di­ata, i poc abans de les qua­tre de la tarda ja tenien la nega­tiva a la sus­pensió del ter­mini, amb el retret que Torra que no havia iden­ti­fi­cat els edi­fi­cis ni “havia ofert raons jurídiques demos­tra­ti­ves” per les quals no podia com­plir l’ordre.

La Mon­cloa avisa

Amb el ter­mini de 24 hores ja esgo­tat, també va entrar en acció el govern espa­nyol, que mit­jançant un comu­ni­cat llançava el pri­mer adver­ti­ment de la més que pos­si­ble actu­ació dels Mos­sos per treure els llaços si els ho orde­nava la JEC. La Mon­cloa havia donat ins­trucció a la dele­gació del govern a Cata­lu­nya perquè a par­tir de les tres de la tarda informés l’orga­nisme elec­to­ral de si hi havia llaços grocs o no “amb un escrit i una sèrie de foto­gra­fies dels edi­fi­cis públics més repre­sen­ta­tius que depe­nen de la Gene­ra­li­tat”. Amb la infor­mació, la JEC, com a òrgan com­pe­tent, podia deci­dir por­tar els fets a la fis­ca­lia o orde­nar la reti­rada dels llaços als Mos­sos. I cap a quarts de set de la tarda, La Mon­cloa ja infor­mava que la dele­gació del govern havia enviat l’informe amb una mos­tra de fotos del Palau de la Gene­ra­li­tat i les con­se­lle­ries de Gover­nació i Rela­ci­ons Ins­ti­tu­ci­o­nals; Cul­tura; Ter­ri­tori i Sos­te­ni­bi­li­tat; Empresa i Ocu­pació; Inte­rior; Eco­no­mia i Conei­xe­ment; Agri­cul­tura, Rama­de­ria i Pesca, i Salut, a més de seus ter­ri­to­ri­als de Girona, Lleida i Tar­ra­gona, on hi havia pen­jats llaços grocs. Quant a la inter­venció dels Mos­sos, Artadi ja va dei­xar clar abans que el cos poli­cial “farà el que ha de fer”, amb inde­pendència de deci­si­ons polítiques, després de lamen­tar que sem­pre se’ls posi al mig de les polèmiques.

La decisió de la JEC va pro­vo­car que a par­tir de les sis de la tarda dese­nes de per­so­nes assis­tis­sin a la con­cen­tració de l’ANC a la plaça Sant Jaume per fer cos­tat al govern en la deter­mi­nació de man­te­nir els llaços grocs.

L’exe­cu­tiu de Torra tam­poc dona per esgo­tada cap via, però no ha estu­diat un esce­nari alter­na­tiu per si tot ple­gat acabés amb la inha­bi­li­tació del pre­si­dent. Men­tres­tant, ha deci­dit man­te­nir els llaços i símbols als tretze edi­fi­cis que són seu de les con­se­lle­ries. La decisió no és fruit de cap ordre donada per Torra, ni de cap acord de l’exe­cu­tiu, sinó del debat que es va pro­duir entre els con­se­llers, amb la “volun­tat” de donar una imatge de “coor­di­nació” i “estal­viar soroll inne­ces­sari” d’un entorn que vul­gui mos­trar des­a­vi­nen­ces al govern, va asse­gu­rar Artadi, que hi afe­gia que són ine­xis­tents. Amb tot, ahir a la tarda es va reti­rar el llaç de l’entrada del Depar­ta­ment d’Empresa i Conei­xe­ment, tot i que la con­se­llera, Àngels Chacón, no va donar l’ordre. El pre­si­dent dona lli­ber­tat als fun­ci­o­na­ris que puguin rebre algun reque­ri­ment d’alguna junta elec­to­ral perquè actuïn com ells cre­guin con­ve­ni­ent. De fet, l’únic cas fins ahir al matí en què Artadi tenia constància que s’havia rebut un reque­ri­ment que no anava adreçat a Torra va ser el dels Ser­veis Ter­ri­to­ri­als d’Ense­nya­ment del Vallès Occi­den­tal. Però, com infor­mava l’ACN diven­dres pas­sat, ja s’havien tret els sis llaços grocs ubi­cats a la façana de l’edi­fici de la Gran Via de Saba­dell, que esta­ven engan­xats per dins.

Pro­nun­ci­a­ment del síndic

El síndic de greu­ges ja es va pro­nun­ciar sobre la uti­lit­zació de llaços grocs en l’informe anual de l’any pas­sat, en què asse­gu­rava que “les admi­nis­tra­ci­ons públi­ques poden fer ser­vir les façanes, les bal­co­na­des i altres ele­ments com a alta­veus per expo­sar diver­sos símbols” que s’iden­ti­fi­quin amb el suport o el com­promís per “la defensa dels drets fona­men­tals o de mino­ries vul­ne­ra­bles”. També “per difon­dre mis­sat­ges amb càrrega ideològica àmpli­a­ment accep­tats per majo­ries polítiques”, encara que no sigui de manera unànime, i en un moment i un con­text deter­mi­nats. I en les dues pla­nes que des­tina al tema explica que el suport a “les cau­ses con­cre­tes de defensa dels drets i els valors democràtics” ha estat “una pràctica accep­tada per la població”.

Artadi va expli­car que faran cas del dic­ta­men de Ribó perquè con­si­de­ren que és la màxima repre­sen­tació d’una ins­ti­tució inde­pen­dent que es dedica “a vet­llar pels drets i les lli­ber­tats” a Cata­lu­nya.

LES FRASES

Tenim dos membres de la JEC que jutgen els presos polítics i un partit fent-se un espot electoral continu
Elsa Artadi
PORTAVEU DEL GOVERN
En l’escrit rebut no s’identifiquen raons jurídiques que siguin demostratives de la impossibilitat de complir l’ordre
Junta Electoral Central
La JEC és l’ens competent per remetre els fets a la fiscalia o ordenar als Mossos la retirada dels llaços
Nota de La Moncloa

POLÍTICA
BARCELONA / MADRID - 20 març 2019 2.00 h

El PP i Cs apunten a Cunillera si el llaç groc no és retirat

 Ábalos alerta Torra que “no és voluntari”

 Els comuns posen el cas de l’Ajuntament de Barcelona com a exemple

Ò. PALAU / D. PORTABELLA - BARCELONA / MADRID

La resistència de Quim Torra a l’hora de no cedir davant l’ordre de reti­rar els llaços grocs i les este­la­des dic­tada per la Junta Elec­to­ral Cen­tral va ener­var ahir el PSOE i sobre­tot el PP i Ciu­ta­dans. El polític més vehe­ment va ser el líder del PP, Pablo Casado, que no va par­lar dels edi­fi­cis públics, sinó del llaç groc en gene­ral per exi­gir que “es deixi de fer pro­pa­ganda amb el diner dels con­tri­bu­ents amb un emblema que insulta la democràcia i l’estat de dret”. Tant el PP com Cs, però, apun­ten a Pedro Sánchez i sobre­tot a la dele­gada del govern espa­nyol, Teresa Cuni­llera, com a cor­res­pon­sa­bles del man­te­ni­ment del llaç groc al balcó de la Gene­ra­li­tat en període elec­to­ral.

El pre­si­dent del PP no hi veu un símbol de soli­da­ri­tat amb la situ­ació dels pre­sos pre­ven­tius sense con­demna, sinó que, segons ell, els llaços volen dir mol­tes més coses. “Aquests llaços diuen que Espa­nya no és una democràcia i que no es res­pecta l’estat de dret. Sánchez ha permès que Torra vagi a La Mon­cloa amb un llaç groc, que eti­que­tin els domi­ci­lis par­ti­cu­lars de l’opo­sició amb aquests llaços com en les dic­ta­du­res, perquè neces­sita aquests vots per estar al poder i ja ha dit que tor­narà a comp­tar amb ells si els neces­sita”, va dir Casado sobre el tor­ce­braç entre Torra i la JEC. I va reblar el clau retra­tant Torra com “el mateix llunàtic que apos­tava per la solució eslo­vena; és a dir, la guerra civil. El mateix per­so­natge que diu que els espa­nyols som víbores, car­ro­nyers i hie­nes”.

D’obli­gat com­pli­ment

Davant la pressió de la dreta per una pre­tesa inacció, el minis­tre de Foment i secre­tari d’orga­nit­zació del PSOE, José Luis Ábalos, va endu­rir el to adver­tint Torra que l’acord de la JEC sota avís d’incórrer en res­pon­sa­bi­li­tats penals com ara la deso­bediència és “un man­dat” i “no és volun­tari” i “s’ha d’exe­cu­tar”. A les cri­des que li fa l’opo­sició per judi­ci­a­lit­zar el cas amb un prec a la fis­ca­lia, Ábalos hi va res­pon­dre acla­rint que, “en cas que no s’obe­eixi, es pro­ce­dirà a l’exe­cució de la decisió”. “No cal anar a la fis­ca­lia perquè l’exe­cució s’ha de fer i ja està”, va rao­nar el minis­tre i número dos del PSOE.

Per­so­nal i intrans­fe­ri­ble

Men­tres­tant, el por­ta­veu de Cs al Par­la­ment, Car­los Car­ri­zosa, va recla­mar a Torra que “no s’ama­gui dar­rere dels seus con­se­llers”, ja que el reque­ri­ment de la JEC perquè tre­gui els llaços és “per­so­nal i intrans­fe­ri­ble”. Car­ri­zosa con­si­dera que, després d’incom­plir el pri­mer ter­mini de 48 hores per reti­rar els llaços, Torra ja està “en el ter­reny de la deso­bediència penal”, però pre­fe­ria espe­rar a veure com actu­ava la dele­gada Cuni­llera abans d’empren­dre més acci­ons. “Exi­gi­rem al Par­la­ment que com­plei­xin i, si convé, als tri­bu­nals”, tan­cava.

Símbols en cam­pa­nya

En la mateixa línia, la por­ta­veu del PSC-Units per Avançar, Eva Gra­na­dos, recor­dava que el Par­la­ment ja va dema­nar que es garan­teixi la “neu­tra­li­tat” de les ins­ti­tu­ci­ons. Gra­na­dos creu que Torra, a qui retreia la falta de lide­ratge per haver dele­gat la decisió final, té l’obli­gació de com­plir el reque­ri­ment.

Marta Ribas, por­ta­veu adjunta dels comuns, es nega a “col·labo­rar” a fer que el debat en cam­pa­nya se cen­tri “només en els símbols”, i posava com a exem­ple l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lona, que els ha reti­rat a exigències de la JEC. “Si se’ns vol aga­far com a exem­ple seria fantàstic”, subrat­llava Ribas.

LES FRASES

Sánchez permet que etiquetin els domicilis particulars d’opositors amb aquest llaç, com en les dictadures
Pablo Casado
PRESIDENT DEL PP
En cas de no obeir, no cal anar a cap fiscalia perquè l’execució s’ha de fer i ja està
José Luis Ábalos
MINISTRE DE FOMENT
Torra té l’obligació de fer el possible perquè les campanyes es facin amb pulcritud en els processos
Eva Granados
PORTAVEU ADJUNTA PSC-UNITS
Els qui només parlen de símbols són els que no tenen respostes polítiques per resoldre el conflicte de fons
Marta Ribas
PORTAVEU ADJUNTA CAT-ECP