OPINIÓ
20 abril 2019 2.00 h

FULL DE RUTA

Benvinguts a Turquia

GERMÀ CAPDEVILA
Molts espa­nyols s’indig­nen quan es com­para Espa­nya amb Tur­quia però els fets des­men­tei­xen que sigui una democràcia de qua­li­tat

No fa gai­res mesos, el 17 de juny del 2018, el can­di­dat a la pre­sidència de Tur­quia pel Par­tit Democràtic del Poble (HDP), Sela­hat­tin Demir­tas, va poder fer un dis­curs des de la presó diri­git als seus elec­tors, retransmès per la tele­visió esta­tal turca. El líder kurd, empre­so­nat des del 2016 per l’Estat turc, va resul­tar ser el ter­cer can­di­dat més votat en les elec­ci­ons de l’any pas­sat. El Tri­bu­nal Euro­peu de Drets Humans –que actua amb més rapi­desa si les vio­la­ci­ons als drets humans es pro­du­ei­xen fora de les fron­te­res de la UE que dins– va dema­nar la seva lli­ber­tat a finals del 2018, però la justícia turca el manté detin­gut.

Els dies 18 i 19 d’abril del 2019, la situ­ació es repe­teix en un altre estat euro­peu, aquest cop dins de les fron­te­res de la UE. Les imat­ges d’aque­lla taula minúscula, la ban­dera i el qua­dre del Borbó de fons –un esforç lamen­ta­ble per humi­liar i ridi­cu­lit­zar– i els dos pre­sos polítics –Jordi Sànchez i Oriol Jun­que­ras–, resul­ten demo­li­do­res per als esforços de l’Estat espa­nyol per pre­sen­tar unes cre­den­ci­als democràtiques ple­nes. Cap ciu­tadà honest de Cata­lu­nya, d’Espa­nya, d’Europa o del món no pot sos­te­nir l’argu­ment que asse­gura que el fun­ci­o­na­ment democràtic de l’Estat és impe­ca­ble i que la sepa­ració de poders és abso­luta. Igual que el líder kurd, els polítics cata­lans empre­so­nats seran mem­bres del Congrés, però con­ti­nu­a­ran empre­so­nats. Una vio­lació fla­grant dels seus drets humans i polítics, i una vio­lació encara més greu dels drets de repre­sen­tació dels cen­te­nars de milers de cata­lans que els vota­ran. Molts espa­nyols s’indig­nen quan es com­para Espa­nya amb Tur­quia, però el judici gro­tesc que cada dia veiem al Tri­bu­nal Suprem, sumat a la mani­pu­lació mediàtica i infor­ma­tiva, i l’intent de ridi­cu­lit­zació durant les rodes de premsa des­men­tei­xen que l’Estat espa­nyol sigui una democràcia de qua­li­tat. L’única res­posta pos­si­ble en vista d’això és evi­tar que un par­tit uni­o­nista pugui fer gala d’haver gua­nyat les elec­ci­ons a Cata­lu­nya.