POLÍTICA
BARCELONA - 20 abril 2019 2.00 h

Els CDR convoquen un nou referèndum

 Volen autoorganitzar una consulta sobre el procés constituent de la República

 Fan una crida a les entitats

REDACCIÓ - BARCELONA

Els comitès de defensa de la República (CDR) han con­vo­cat un referèndum sobre el procés cons­ti­tu­ent de la República Cata­lana per al 26 de maig, coin­ci­dint amb les elec­ci­ons muni­ci­pals. Es tracta d’un referèndum “auto­or­ga­nit­zat”, de manera que els CDR fan una crida a per­so­nes i enti­tats per ofe­rir locals, on podrà votar qual­se­vol resi­dent a Cata­lu­nya de més de 16 anys iden­ti­fi­cant-se només amb la but­lleta cen­sal elec­to­ral o un cer­ti­fi­cat d’empa­dro­na­ment de l’Ajun­ta­ment. Cada but­lleta dis­po­sarà de tres apar­tats. El pri­mer pre­gun­tarà sobre el model de procés pel qual es decanta la població, el segon ver­sarà sobre la par­ti­ci­pació per­ma­nent i la sobi­ra­nia i el dar­rer trac­tarà sobre el muni­ci­pa­lisme.

Les pre­gun­tes d’aquest dar­rer bloc, les tri­a­ran el con­junt dels habi­tants de cada muni­cipi en els cor­res­po­nents debats que es con­vo­ca­ran durant la cam­pa­nya del referèndum.