POLÍTICA
BARCELONA - 20 abril 2019 2.00 h

EL CONTRAPUNT

Sànchez: “El PSOE té un repte, o dreta o referèndum”

 El candidat de JxCat assegura que el 28-A està en joc “la força” per negociar amb Pedro Sánchez una solució que depèn de les urnes

 Creu que “tard o d’hora” ho acceptarà per responsabilitat

EMMA ANSOLA - BARCELONA

Encai­xo­nat en un racó d’una habi­tació de la presó de Soto del Real i flan­que­jat per la ban­dera espa­nyola i la foto­gra­fia del rei, el can­di­dat de JxCat, Jordi Sànchez, en presó pre­ven­tiva des de fa 551 dies i jut­jat per un pre­sumpte delicte de rebel·lió, va poder con­tes­tar dijous per pri­mera vegada a les pre­gun­tes dels peri­o­dis­tes després d’obte­nir permís de la Junta Elec­to­ral Cen­tral (JEC) la nit abans.

Visi­ble­ment nerviós a l’inici de la con­nexió i davant de la imatge d’una sala plena de peri­o­dis­tes, Sànchez va dis­po­sar d’una hora escassa per diri­gir-se als votants del 28-A. Una cita en què, diu, està en joc “la força i la capa­ci­tat” de Cata­lu­nya per poder nego­ciar amb Pedro Sánchez una sor­tida al con­flicte un cop sem­bla des­car­tat, segons el can­di­dat de JxCat, que la dreta (PP i Cs) pugui for­mar govern ni amb el suport de l’extrema dreta (Vox). Contrària­ment a això, segons Jordi Sànchez, JxCat vol asseure’s a nego­ciar “amb volun­tat de diàleg” i des de la màxima “trans­parència i lle­ial­tat” i d’acord amb “els valors i el man­dat de l’1-O”, va remar­car.

Sobre la taula de nego­ci­ació, Sànchez demana que hi hagi el referèndum o, com a mínim, que el futur govern de Sánchez no es tan­qui en banda a par­lar-ne, ja que, “l’única solució al con­flicte depèn de les urnes”. Sànchez no va voler par­lar de línies ver­me­lles de la seva for­mació per asseure’s a la taula de nego­ci­ació i va treure importància al fet que el can­di­dat del PSOE hagi posat el referèndum com un mur. La raó, segons va argu­men­tar ahir el can­di­dat pro­ces­sat, és que “tard o d’hora” Sánchez haurà d’assu­mir, per “res­pon­sa­bi­li­tat històrica” i per “prag­ma­tisme”, la decisió d’ins­tal·lar les urnes a Cata­lu­nya perquè els cata­lans puguin deci­dir el seu futur, ja que, contrària­ment a això, Pedro Sánchez es veurà “con­dem­nat a una situ­ació de blo­queig i a gover­nar amb la dreta”, va adver­tir el can­di­dat de Junts pel Sí.

JxCat, un soci esta­ble

Ara el PSOE “neces­sita tro­bar un soci esta­ble i garan­tia per qua­tre anys” per tro­bar solu­ci­ons. Els soci­a­lis­tes, a parer del can­di­dat i expre­si­dent de l’ANC, “no poden for­mar part del grup de blo­queig”, sinó que han d’apos­tar per tan­car el con­flicte “des de la con­vicció democràtica del referèndum”, va insis­tir. Jordi Sànchez va expo­sar un camí que per­fec­ta­ment pot ser com­par­tit pels repu­bli­cans d’acord amb el mis­sat­ges llançats durant els últims dies de cam­pa­nya. Dema­nen que no hi hagi res­tric­ci­ons al diàleg per poder des­fer la “situ­ació anòmala” i de “repressió” que ha com­por­tat l’apli­cació del man­dat de l’1-O a Cata­lu­nya amb l’empre­so­na­ment dels dos líders civils, l’apli­cació del 155 i el ces­sa­ment i l’exili dels mem­bres de l’ante­rior govern.

Sànchez, que va evi­tar par­lar de mesu­res quan acabi el judici i de la pos­si­bi­li­tat d’indult després que JxCat ho incor­porés en el pro­grama i la número dos, Laura Borràs, ho rebutgés, va allu­nyar la pos­si­bi­li­tat de nego­ciar un referèndum lli­gat a una reforma ja sigui de l’Esta­tut d’Auto­no­mia o de la Cons­ti­tució. “Cata­lu­nya no neces­sita un nou Esta­tut, el que reque­ria és que la carta no fos ampu­tada, el que neces­sita Cata­lu­nya es que l’Estat espa­nyol no blo­quegi ni incom­pleixi les sentències del Cons­ti­tu­ci­o­nal ni del Suprem i posi sobre la taula el referèndum, només amb això hau­rem avançat molt i és sim­ple”, va asse­ve­rar. I, davant d’aques­tes peti­ci­ons, Junts per Cata­lu­nya hi posa con­di­ci­ons. “No impo­sa­rem solu­ci­ons però tam­poc accep­ta­rem res­tric­ci­ons al diàleg”, hi va afe­gir Sànchez, que es va com­pro­me­tre a reco­llir l’acta al Congrés dels Dipu­tats si gua­nya escó de la mateixa manera que ho faran els també can­di­dats de la for­mació i també en presó pre­ven­tiva, Jordi Turull i Josep Rull.

Que un dels socis futu­ri­bles com Podem porti en el pro­grama el referèndum com a solució satisfà el can­di­dat de JxCat, tot i que espera a saber-ne la con­creció. Amb tot, va indi­car: “Nosal­tres for­mem part de la solució, però no dona­rem cap xec en blanc i volem con­creció i com­promís per tro­bar una solució que depen­gui de les urnes.” A més a més de Podem, Sànchez també vol que després del 28-A s’acabi con­fi­gu­rant un bloc ferm i unit per con­di­ci­o­nar Sánchez, ja que fins ara no s’ha pogut crear. “Ara cal mirar al futur”, va insis­tir, amb un bloc for­mat per tots els inde­pen­den­tis­tes, també amb Podem. “No tenim cap altra agenda que la de l’1-O i esta­rem en tots els espais on es parli de Cata­lu­nya, on s’abor­din regu­la­ci­ons i legis­la­ci­ons per fer polítiques soci­als, labo­rals i d’habi­tatge.”

LES FRASES

Ara el principal risc és la preferència del PSOE i l’Íbex per una aliança entre Pedro Sánchez i Albert Rivera
Volem acord i estabilitat per concretar un referèndum al llarg dels pròxims anys

I un silenci de comiat

E.ANSOLA

L’escoltàvem abans d’iniciar la connexió. Sànchez intercanviava dues frases amb el tècnic que ajudava en la transmissió des de Soto del Real. El candidat de JxCat explicava com aquell mateix matí li havien comunicat que finalment la Junta Electoral li donava permís per concedir una entrevista a l’agència EFE. Poques hores després, s’asseia darrere d’un petit pupitre davant d’una cinquantena de periodistes a qui només podia escodrinyar a través de la pantalla d’un mòbil. Els qui seguíem en directe l’entrevista no vam veure la decoració, bandera i retrat reial, que la presó havia preparat per a l’ocasió, però amb una ullada a les xarxes ens en vam fer cinc cèntims. A la sala improvisada per als periodistes, un silenci espès es tallava en cada emissió sòbria de les preguntes. Les ganes de saludar, reconfortar o animar l’entrevistat tenallaven una comunicació del tot anormal que sols es va trencar uns segons quan la periodista Elena Garcia de Radio 4 va enviar a Sànchez una mostra d’estima. En acabar, les ganes d’aplaudir es van convertir altre cop en tenalla i va dominar, de nou, un silenci espès.