POLÍTICA
BADALONA - 20 abril 2019 2.00 h

Un PSOE valent espera guanyar per fer acular el sobiranisme

 Pedro Sánchez sentencia que no hi haurà referèndum, ni somiar-ho

 Iceta respon a JxCat que “tard o d’hora” el secessionisme haurà de tornar a la via constitucional

XAVIER MIRÓ - BADALONA

L’ànim pre­si­den­cial amb què Pedro Sánchez i el PSC es van gron­xar dijous a Bada­lona sem­blava més la cele­bració de la victòria que un míting. Quan tot el sobi­ra­nisme –JxCat, ERC i En Comú Podem– ha esto­vat les línies ver­me­lles a la seva inves­ti­dura per no donar aire al dis­curs radi­ca­lit­zat del PP i Ciu­ta­dans, Pedro Sánchez i el PSC li han res­post endu­rint la seva posició. Al Tea­tre Blas Infante de Bada­lona, l’alcalde, la can­di­data Batet, Iceta i Sánchez van can­tar la fi del somni inde­pen­den­tista i van anun­ciar la bona nova del retorn a l’Esta­tut. El 28-A espe­ren que així ho dic­ta­mi­na­ran els cata­lans.

Ja des del car­rer estant –cen­te­nars de per­so­nes seien en cadi­res a fora perquè, a din­tre, no s’hi cabia– el pre­si­dent espa­nyol va fer una crida “sobre­tot a Cata­lu­nya” a fer un pas enda­vant per dir “per aquí no” als inde­pen­den­tis­tes i a la dreta. Només va con­ce­dir un desig: diàleg amb tot­hom l’endemà però que no espe­rin res més que auto­go­vern i Esta­tut, que “és el que volen els cata­lans”. Perquè “tor­nin a par­lar entre ells famílies i amics” i perquè, ho repe­tia un cop més, “el pro­blema no és la inde­pendència sinó la rup­tura de la con­vivència”. Després de pro­me­tre que “no hi haurà referèndum, ni inde­pendència, ni es tren­carà la Cons­ti­tució”, el can­di­dat a La Mon­cloa va dema­nar una “victòria rotunda”. També va ser expe­di­tiu amb la dreta. El seu govern, anun­cia, nete­jarà la cor­rupció política i poli­cial “cai­gui qui cai­gui” perquè, a Espa­nya, “la bona gent no roba, ni insulta, ni espia”.

La cap de llista Merit­xell Batet va acu­sar l’inde­pen­den­tisme de “con­fron­tació i sim­bo­lisme estèrils” i, tot fent una crida a recu­pe­rar els grans con­sen­sos de país, va con­cloure: “No pot ser que la mei­tat dels cata­lans ens sen­tim estran­gers a la nos­tra terra.” En res­posta a JxCat, Iceta va augu­rar que seran els inde­pen­den­tis­tes qui “tard o d’hora renun­ci­a­ran a divi­dir Cata­lu­nya i tor­na­ran al camí de l’acord entre tots”.

LES FRASES

Quan dic que no és que no. Ni referèndum, ni independència, ni es trencarà la Constitució
Pedro Sánchez
PRESIDENCIABLE DEL PSOE
Al PP i Cs, els sobra un títol sencer de la Constitució: el de les autonomies. Els catalans direm no
Meritxell Batet
CANDIDATA DEL PSC PER BARCELONA

El president rectifica i acudirà a dos debats a TVE i A3

DAVID PORTABELLA

L’equador de la campanya s’havia convertit en clau estatal en el debat sobre els debats per l’enrocament de Sánchez a l’hora de voler acudir només a TVE el 23 d’abril quan Casado, Iglesias i Rivera s’havien compromès a acudir a Atresmedia (Antena 3 i La Sexta) aquella nit. Atrapat en el seu atzucac, finalment el president espanyol i candidat del PSOE rectifica i accepta acudir a dos debats, el dilluns 22 a TVE i el dimarts 23 a Atresmedia. El debat sobre els debats va néixer per l’indissimulat afany de l’equip de Pedro Sánchez d’anar a un debat en què hi fos Vox per forçar el seu contrast personal davant les dretes que es van fotografiar el 10 de febrer a la plaça de Colón. Per forçar la contraposició, Sánchez va menystenir TVE i es va refugiar en Atresmedia –grup editor del seu llibre Manual de resistencia a través de Planeta–, però quan la JEC va vetar Vox aleshores la proposta d’Atresmedia va passar a ser el debat a quatre i va perdre tot el valor per al president. En el retorn a la casella de sortida, l’oposició denuncia que el PSOE va forçar l’administradora de RTVE, Rosa María Mateo, a moure la data al 23 d’abril per desfer la cita d’Atresmedia. Veient “el risc real que no hi hagués cap debat”, segons diu ell, Sánchez opta per ser als dos.