OPINIÓ
XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT - 20 abril 2019 2.00 h

A LA TRES

L’escenografia

XEVI XIRGO - XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT
“Qui va deci­dir la ’deco­ració’ de les entre­vis­tes que s’han fet als can­di­dats que són a Soto del Real?

Aquests dar­rers dies (gràcies, oh Nos­tra Senyora Junta Elec­to­ral Cen­tral!) hem pogut veure per pri­mer cop (també en directe per El Punt Avui TV, tot sigui dit) com s’entre­vis­tava els can­di­dats de JxCat i d’ERC a les pro­pe­res elec­ci­ons espa­nyo­les, Jordi Sànchez i Oriol Jun­que­ras. Dijous Jordi Sànchez era entre­vis­tat en directe per l’agència Efe, i ahir va fer el mateix amb Oriol Jun­que­ras l’ACN, l’Agència Cata­lana de Notícies. Són les dues pri­me­res entre­vis­tes de can­di­dats que són a presó i en ple judici de l’1-O, i per als quals, no cal que els ho recordi, es dema­nen unes penes que fan fere­dat. Està bé, que els hàgim vist les cares, que s’hagin pogut expres­sar en directe i que en els pro­pers dies uns quants can­di­dats més també ho puguin fer. Però jo, d’aques­tes entre­vis­tes, més que del con­tin­gut (del qual ja hem par­lat a l’espai d’infor­mació del diari, del web i de la tele), del que m’he sorprès és de l’esce­no­gra­fia. L’han vist? A la presó de Soto del Real només hi han permès l’accés d’una càmera i les entre­vis­tes s’han fet, tot i que en directe, a distància. Els can­di­dats han apa­re­gut sols, en una habi­tació buida, amb només una tau­leta (la imatge m’ha recor­dat la dels tes­ti­mo­nis que van a decla­rar al Suprem) i un micròfon al damunt. A cap de nosal­tres ens va pas­sar per alt, però, la deco­ració de fons: una ban­dera espa­nyola i un retrat del rei. I jo em pre­gunto: qui la va deci­dir, aquesta esce­no­gra­fia? Els mit­jans de comu­ni­cació que l’entre­vis­ta­ven? El direc­tor de la presó? Si són can­di­dats per la demar­cació de Bar­ce­lona, per què no hi van posar també la ban­dera autonòmica, per exem­ple? I per què el rei i no el pre­si­dent del govern, per exem­ple? No hi ha res gratuït, en aquest món. A què obeïa? Ho marca el regla­ment de règim intern de la presó? La Junta Elec­to­ral? Es pre­te­nia subrat­llar que els dos can­di­dats de llis­tes inde­pen­den­tis­tes i repu­bli­ca­nes apa­rei­xien amb la ban­dera espa­nyola i la foto del rei? Va ser una humi­li­ació? A la sala aque­lla la ban­dera hi és sem­pre i la foto del rei també? S’hi van col·locar expres­sa­ment, i es va pen­jar el qua­dre del rei per a l’ocasió? M’encu­ri­o­seix, saber-ne les res­pos­tes. Tot i que temo que les sé.