POLÍTICA
20 novembre 2018 2.00 h

OPINIÓ

No hi ha res descartable

LLUÍS FALGÀS

“R es és des­car­ta­ble”, deia ahir el minis­tre de Foment i secre­tari d’Orga­nit­zació del PSOE, José Luis Ábalos, davant d’una con­vo­catòria d’elec­ci­ons gene­rals el 26 de maig coin­ci­dint amb les muni­ci­pals, euro­pees i autonòmiques. Són mol­tes les difi­cul­tats que té Pedro Sánchez per gover­nar només amb 84 dipu­tats. Mal­grat que el seu desig sigui esgo­tar la legis­la­tura fent tot el que cal­gui. No apro­var el pres­su­post de l’Estat per l’any vinent és un fre con­si­de­ra­ble on es visu­a­litza la debi­li­tat de l’exe­cu­tiu soci­a­lista.

A la política espa­nyola es deixa notar massa sovint que Sánchez no va gua­nyar les pas­sa­des elec­ci­ons gene­rals i que el seu període és pro­vi­si­o­nal. Sánchez, amb l’actual debi­li­tat par­la­mentària, tam­poc tindrà suport el 12 de desem­bre quan plan­tegi una reforma cons­ti­tu­ci­o­nal i un nou esta­tut. Tant el PDe­CAT com ERC i fins i tot el PNB, el BNG i pos­si­ble­ment Podem, l’adver­ti­ran que a Espa­nya no es pot par­lar de res men­tre hi hagi els polítics cata­lans empre­so­nats.

Els pre­sos són un fort mal­de­cap per a qual­se­vol intent de fer política. Els inde­pen­den­tis­tes no volen aguan­tar més aquest mar­tiri i con­si­de­ren que la situ­ació és una humi­li­ació per­ma­nent. Els no inde­pen­den­tis­tes veuen com difícil­ment es pot tirar enda­vant cap pro­posta vin­gui d’on vin­gui amb la pers­pec­tiva d’un judici que encara no té fit­xada la data de cele­bració. De ben segur que a Sánchez li ani­ria bé con­vo­car elec­ci­ons abans d’hora i fer foc nou. Com també al pre­si­dent Quim Torra, que si bé exer­ceix amb tota legi­ti­mi­tat com Pedro Sánchez, tam­poc va gua­nyar unes elec­ci­ons a Cata­lu­nya com a can­di­dat. Ara mateix, les elec­ci­ons espa­nyo­les pas­sen per Anda­lu­sia, on algú en sor­tirà escal­dat i lla­vors serà més fàcil posar data a les avançades elec­ci­ons espa­nyo­les.