OPINIÓ
20 novembre 2018 2.00 h

KEEP CALM

Som moltes coses

TIAN RIBA
Podem dei­xar d’eti­que­tar la gent només entre inde­pen­den­tis­tes o no inde­pen­den­tis­tes?

Es pot ser abs­temi, àcid, àcrata, actiu, afectuós, agnòstic, agre­dolç, agut, ale­gre, aliadòfil, amarg, babau, banal, bàsic, benèvol, cabal, cabut, caduc, càlid, càndid, capaç, car­tesià, cèlebre, còmic, com­plex, comu­nista, con­tem­po­rani, cor­recte, democràtic, des­a­gra­da­ble, des­pert, dife­rent, dinàmic, directe, dis­cret, dis­tret, dis­ci­pli­nat, diver­tit, dis­tin­git, dòcil, domi­nant, edu­ca­dor, elèctric, ele­gant, endi­mo­niat, enèrgic, enga­li­pa­dor, enigmàtic, escar­ni­dor, espartà, espa­ter­rant, esti­val, esti­mat, estrany, exacte, euro­peu, excel·lent, exe­cu­tiu, exem­plar, exòtic, expert, extra­ver­tit, fàcil, fals, famós, fantàstic, fan­tasma, fugaç, gai, gasós, grat, gris, gros, hàbil, hete­ro­se­xual, hipòcrita, hiver­nal, hon­rat, humà, idíl·lic, imbècil, imi­ta­ble, imma­dur, impa­ci­ent, impe­rial, imper­me­a­ble, impla­ca­ble, impres­si­o­nant, impur, inclu­siu, increïble, incons­ci­ent, inde­pen­dent, ínfim, inno­cent, insig­ni­fi­cant, ins­truït, insul­tant, insur­gent, ínte­gre, intel·ligent, irònic, jesuïta, jove, jueu, kafkià, kamikaze, kantià, laic, legal, lent, limi­tat, lineal, lla­mi­ner, llatí, lle­ial, lleig, llest, lleu, lliure, llunyà, maca­bre, madur, malalt, malèvol, mal­hu­mo­rat, mal­vat, mar­gi­nal, marrà, mas­clista, mater­nal, mecànic, mar­xista, melancòlic, mel·liflu, menut, meridià, mesquí, meti­culós, minso, minuciós, mis­teriós, místic, moix, mort, murri, naci­o­na­lista, nada­lenc, natu­ral, neci, nefast, nega­tiu, nerviós, noble, objec­tiu, obscè, odiat, opti­mista, orgànic, pacífic, paleolític, pas­si­o­nal, pedagògic, pan­sit, pere­pu­nye­tes, per­me­a­ble, pèssim, picant, pla, polèmic, poca­ver­go­nya, poruc, posi­tiu, pràctic, pres­cin­di­ble, pro­fes­si­o­nal, rao­na­dor, recte, raci­o­nal, repu­blicà, rocam­bo­lesc, roí, sa, sec, sen­zill, serè, seriós, sor­rut, sor­pre­nent, soci­a­lista, talòs, tele­vi­siu, tèrbol, tenebrós, tòxic, tren­ca­dor, únic, útil, valent, vàlid, veraç, ver­sem­blant, xaró, xavacà, xer­raire, xim­ple, xiroi, xit­xa­rel·lo i cen­te­nars de coses més. I en femení també. Podem dei­xar d’eti­que­tar la gent només entre inde­pen­den­tis­tes o no?