OPINIÓ
XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT - 20 novembre 2018 2.00 h

A LA TRES

Queda’t, Ignacio!

XEVI XIRGO - XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT
“Com es pot mal inter­pre­tar, una frase tan clara com la que va dir el por­ta­veu del PP al Senat? Com?

Diu el por­ta­veu del PP al Senat, Igna­cio Cosidó, que esti­guem tran­quils, que el seu par­tit no només con­tro­larà “des del dar­rere” la sala segona del TC, que és la que jut­jarà l’1-O, sinó també la sala 61, que és la sala espe­cial que té entre les seves atri­bu­ci­ons la d’il·lega­lit­zar par­tits polítics, com va ser el cas d’Herri Bata­suna en el seu moment i, per què no, ves a saber si més enda­vant no podria ser el cas d’alguna altra for­mació díscola amb la Cons­ti­tució. Cosidó, que és aquest senyor que a banda de dipu­tat del PP és també exdi­rec­tor gene­ral de la Poli­cia (caram!), galleja en un xat dels popu­lars que ho té tot con­tro­lat (“ha estat una jugada estu­penda que he vis­cut des de pri­mera línia”, arriba a dir refe­rint-se al pacte entre el PP i el PSOE per con­fi­gu­rar el Con­sell Gene­ral del Poder Judi­cial, el CGPJ) i, quan se sap que ha dit el que ha dit, va i diu que la seva con­versa s’ha “mal inter­pre­tat”. Molt bona, Igna­cio! Perquè, cor­dons, Igna­cio, com es pot mal inter­pre­tar una frase tan clara com la que vas dir? Què és el que s’ha mal inter­pre­tat? Ho vas dir, el que vas dir en el xat? O no ho vas dir? S’ha “mal inter­pre­tat”? Segur? Si és ben clar, el que dius. Dei­xes ben clar que l’estratègia del PP és con­tro­lar aquests tri­bu­nals que tenen incidència en allò polític. I dei­xes ben clara l’advertència futura. El pacte amb el PSOE per con­fi­gu­rar el Con­sell Gene­ral del Poder Judi­cial (CGPJ). Un escàndol i una ver­go­nya. Perquè posa en relleu el mer­ca­deig que hi ha hagut entre PSOE i PP per con­tro­lar la justícia, perquè deixa en evidència el mateix PP, perquè fa posar encara més en dubte la divisió de poders a Espa­nya i perquè con­ver­teix la impar­ci­a­li­tat de la justícia en una uto­pia. Però ningú (ningú dels seus, és clar, ni de la justícia, que se n’hau­ria d’escan­da­lit­zar) diu res. Ahir tot­hom dema­nava dimis­si­ons. Saben què? A mi em sem­bla que és un error. Em sem­bla que el millor que ens pot pas­sar és que Cosidó con­tinuï en el càrrec, amb el cap ben alt. I que Europa ho vegi, la divisió de poders que tenim. Queda’t, Igna­cio!