OPINIÓ
20 desembre 2018 2.00 h

FULL DE RUTA

Demà, calma

DAVID BRUGUÉ
La millor manera per sor­tir indem­nes de tot ple­gat és el que sem­pre hem prac­ti­cat: el paci­fisme. Siguem intel·ligents

Demà ha de ser un dia de gran mobi­lit­zació. Una jor­nada pacífica i rei­vin­di­ca­tiva com mai, però com sem­pre ho ha estat, defu­gint pro­vo­ca­ci­ons, que hi seran. Però caure-hi des­le­gi­ti­ma­ria l’objec­tiu. Els cata­lans hem demos­trat que som gent de pau. Que som capaços de fer mani­fes­ta­ci­ons mul­ti­tu­dinàries cada Onze de Setem­bre sense que hi apa­re­gui un bri de violència. Que tenim una acti­tud modèlica i cívica quan cen­te­nars de milers de per­so­nes ens tro­bem per recla­mar una inde­pendència tan necessària res­pecte d’un país al qual s’està fent molt llarg això de sor­tir del fran­quisme. I ha estat aquesta manera de fer la que ens ha donat pres­tigi de cara a enfora. I força. La reacció de la població per l’1 d’Octu­bre en va ser una demos­tració. Men­tre els qui por­ta­ven les armes les uti­lit­za­ven, els qui no les por­ta­ven les patien. I mal­grat les feri­des, això ens va donar més deter­mi­nació, encara, per acon­se­guir l’objec­tiu.

Demà no fal­ta­ran pro­vo­ca­ci­ons. De fet ja han anun­ciat que Bar­ce­lona estarà asset­jada. Un des­ple­ga­ment de poli­cies espa­nyols que ja van demos­trar, fa un any, quin pa hi donen. El perill d’aquesta pro­vo­cació, però, no són ells. L’objec­tiu serà posar els Mos­sos en una tes­si­tura que als del 155 els vagi bé. Si no actuen, serà perquè tenen ordres polítiques de no fer-ho. Si ho fan, serà perquè els cata­lans som uns radi­cals vio­lents. Per tant, la millor manera per sor­tir indem­nes de tot ple­gat és el que sem­pre hem prac­ti­cat: el paci­fisme. Siguem intel·ligents. Perquè ja hem vist com son. Dia sí i dia també sen­tim l’apre­nent d’Aznar dient que apli­quin el 155, dient dese­qui­li­brat a un pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat –i, per tant, a un país– i pràcti­ca­ment dema­nant l’ani­qui­lació d’un poble. Veiem com l’extrema dreta gua­nya posi­ci­ons al país veí i com els Ciu­da­da­nosmani­pu­len i men­tei­xen. Per­fecte. Si és el país que ells volen, que se’ls que­din a la pell de toro. Però nosal­tres cons­truïm el país que nosal­tres volem. En pau. I demà és un dia per demos­trar-ho.