• 29 mar. 2014
  • La Vanguardia (Català)
  • EDUARDO MAGALLÓN Barcelona

Una Catalunya independent tindria inicialment més dèficit

La Cambra calcula l’impacte sense sortida d’europa ni boicots

La balança fiscal de Catalunya milloraria en el cas que gaudís de concert econòmic

Els comptes públics d’una Catalunya independent estarien notablement més sanejats que les de la resta d’Espanya, segons un estudi de la Cambra de Comerç. En concret, la institució considera que el dèficit d’una Catalunya independent seria equivalent a un 2,4% del producte interior brut (PIB), mentre que el d’Espanya sense Catalunya se situaria en l’11,5%.

L’informe parteix de les últimes dades disponibles corresponents del 2010 i no té en compte cap consideració de caràcter polític –com una possible sortida de Catalunya de la Unió Europa– ni de caràcter econòmic –com un boicot comercial per part d’Espanya–.

En el treball de la Cambra de Comerç també s’estima com quedarien les balances fiscals de Catalunya en tres escenaris polítics possibles. En la situació actual, la balança fiscal és desfavorable per a Catalunya en un 9% del PIB (17.812,7 milions d’euros). Si Catalunya gaudís d’un tracte diferent aportant via ingressos el seu pes en el PIB i rebent despeses partint del seu pes en la població, el resultat de la balança fiscal seria del 5,3% (10.489,7 milions de dèficit). Si fos un Estat federal, el percentatge es reduiria al 4,3% i si gaudís d’un concert econòmic estaria en un 3,1%.

El director d’Estudis Econòmics de la Cambra, Joan Ramon Rovira, va estimar que “el sector públic d’un Estat català independent seria financerament viable i tindria un marge d’actuació superior a l’actual”. Rovira va precisar que a partir d’aquest escenari base es poden fer interpretacions de caràcter polític sobre com afectaria la independència als comptes però que és una cosa que no li correspon a la Cambra de comerç.

D’altra banda, la millora de les finances d’una Catalunya independent generaria òbviament un empitjorament de la situació a la resta d’Espanya. “Un Estat espanyol sense Catalunya tindria un dèficit públic més gran. Això exigiria un esforç de consolidació fiscal més gran que seria assumible suposant un repartiment proporcional del deute estatal”, diu Rovira.

La Cambra de Comerç afirma que ha realitzat l’informe –que ha requerit quatre mesos de feina– a instàncies de les empreses associades, a les quals ja els ha presentat les conclusions.

La raó que el dèficit de Catalunya sigui inferior al del conjunt d’Espanya s’explica òbviament per la major capacitat recaptatòria davant la despesa de l’Administració. Segons l’informe i com s’aprecia al gràfic, Catalunya ingressa l’equivalent al 38,4% del PIB i gasta l’equivalent al 39,5% del PIB. Per tant el saldo resultant de restar els ingressos de les despeses és un -1,1% del PIB. Rovira va explicar que per fer més reals les dades es va incorporar a les despeses de Catalunya unes partides pressupostàries a què només han de fer front els Estats: defensa, afers exteriors o altres costos de capitalitat com la monarquia. En conjunt, aquestes despeses addicionals a què ha de fer front un Estat independent equivalen a l’1,3% del PIB. Per tant, aquest percentatge s’hauria de sumar a la diferència entre ingressos i despeses (el citat 1,1% del PIB) deixant el dèficit en el 2,4%.

Aquest 2,4% és impossible de comparar amb el dèficit actual de la Generalitat perquè el que es calcula avui dia no s’imputen ni tots els ingressos que es recapten a Catalunya ni totes les despeses ja que l’Estat central té un elevat grau de control sobre les finances públiques.

A l’informe es descriu també una sèrie de dades macroeconòmiques de Catalunya com l’estoc de capital que mesura el valor de les infraestructures (aeroports, ports, ferrocarrils, autopistes o carreteres) en un territori respecte al total de l’Estat. Catalunya compta amb el 13,7% d’aquest estoc que hi ha a Espanya, inferior al seu pes en el PIB (18,5%) o en la població (al voltant d’un 16%).