SOCIETAT
BARCELONA - 21 gener 2019 2.00 h

Alonso-Cuevillas s’implica en el judici del 17-A

 L’advocat defensarà de franc la família del nen de Rubí mort en l’atemptat

S.OLIVEIRA / S.MUÑOZ - BARCELONA

Jaume Alonso-Cue­vi­llas, l’advo­cat de Car­les Puig­de­mont, ha accep­tat defen­sar la família del Xavi, el nen de tres anys de Rubí que va morir en l’atemp­tat de la Ram­bla i, d’aquesta manera, serà un dels lle­trats impli­cats en el judici del 17-A, que es farà a l’Audi­en­cia Naci­o­nal. Alonso-Cue­vi­llas, que va conèixer el pare d’en Xavi, en Javier Martínez, a través del pre­si­dent de l’Asso­ci­ació Cata­lana de Vícti­mes d’Orga­nit­za­ci­ons Ter­ro­ris­tes, Robert Man­ri­que, exer­cirà l’acu­sació popu­lar en nom d’aquesta família de Rubí. “Vaig conèixer en pri­mera per­sona la història col­pi­dora d’en Xavi i em vaig posar a dis­po­sició del seu pare”, explica.

Alonso-Cue­vi­llas diri­girà tota l’estratègia i l’aju­da­ran un equip d’advo­cats del seu des­patx, ja que es pre­veu que el judici, que encara no té data, s’allar­gui uns qua­tre mesos. L’advo­cat i el seu equip només cobra­ran a Javier Martínez les des­pe­ses que supo­sa­ran el tras­llat i l’estada a Madrid, una quan­ti­tat que Javier Martínez, com ell mateix explica, con­fia recap­tar a par­tir d’un crowd­fun­ding o cam­pa­nya de micro­me­ce­natge que s’orga­nit­zarà molt aviat. Actu­al­ment, la família del Xavi té un advo­cat d’ofici. “No vull fer negoci amb això”, sosté Alonso-Cue­vi­llas.

Res­pecte al judici que farà seure a la ban­queta els dos super­vi­vents de l’atemp­tat del 17 d’agost a la Ram­bla, tant Javier Martínez com qui ara s’ha con­ver­tit en el seu advo­cat asse­gu­ren que, més enllà del pro­ce­di­ment que afecta els dos incul­pats, “el nos­tre gran objec­tiu és inten­tar des­co­brir la veri­tat, com ara quin paper hi va jugar el CNI, alhora que per­se­guim la res­pon­sa­bi­li­tat civil de l’Estat”.

Javier Martínez con­fia que la tràgica mort del seu fill “no sigui en va” i que la inves­ti­gació fins al fons dels fets, segons afirma: “Ser­veixi per inten­tar evi­tar uns fets simi­lars com els que es van empor­tar la vida del meu fill.” En paral·lel, aspira a acon­se­guir una indem­nit­zació que li per­meti aten­dre millor les neces­si­tats de la seva filla, que va pre­sen­ciar l’atemp­tat i que encara reque­reix de suport psi­cològic.

El pare del Xavi, la imatge del qual es va fer viral quan poc després de l’atemp­tat va abraçar l’imam de Rubí, agra­eix el gest de Alonso-Cue­vi­llas i el suport de JxCat.