POLÍTICA
MADRID - 21 gener 2019 2.00 h

Casado: “Us alliberaré de la banda de fanàtics racistes”

 El líder del PP insta el votant de Vox i Cs a tornar i promet “posar ordre” a Catalunya amb un 155 total que destitueixi Torra, més zel amb els presos i il·legalitzar partits

 “Menys PP és menys Espanya”, avisa

DAVID PORTABELLA - MADRID

Els cata­lans no són lliu­res i Pablo Casado ha vin­gut a “alli­be­rar tota una soci­e­tat segres­tada per una banda de fanàtics racis­tes i supre­ma­cis­tes”. “Posa­rem ordre a Cata­lu­nya!”, va pro­me­tre el pre­si­dent del PP com a síntesi d’un pla que inclou un 155 total i sense límit per des­ti­tuir Quim Torra, can­viar tot el govern des de Madrid, recu­pe­rar el con­trol de les pre­sons, refer el Codi Penal per cri­mi­na­lit­zar la con­vo­catòria de referèndums i obrir la porta a il·lega­lit­zar par­tits cata­lans si pro­mo­uen la violència. Adop­tant el seu to més dur per clau­su­rar la con­venció del rear­ma­ment ideològic del PP el dia que el par­tit com­plia 30 anys de la refun­dació des d’Aliança Popu­lar, Casado va ins­tar els des­en­ci­sats que van mar­xar a Vox i a Ciu­ta­dans a tor­nar a casa perquè ell pugui arri­bar a La Mon­cloa i sus­pen­dre sine die l’auto­go­vern català. “Menys PP és menys Espa­nya i més sepa­ra­tisme i més Otegi”, va afir­mar.

Amb José María Aznar pre­sent a la pri­mera fila i amb Mari­ano Rajoy absent en com­pli­ment del seu règim d’incom­pa­ti­bi­li­tat i com a prova que el mari­a­nisme ha expi­rat, Casado cloïa la cita amb la qual el PP diu que “ha tor­nat” amb una pre­gunta als votants de Vox i Cs: “Pre­gunto als que van aban­do­nar el PP: avui Espa­nya s’assem­bla més o menys al que els agra­da­ria que fos?”

La con­clusió a què Casado creu que ha d’arri­bar el votant infi­del és que “no es pot unir Espa­nya desu­nint el vot”. I ell assi­mila el PP a Espa­nya i Espa­nya al PP com si fos­sin sinònims, fins al punt de tan­car la con­venció amb l’himne espa­nyol sonant a volum tro­na­dor i amb una roji­gualda de llum sobre els caps dels pre­sents a Ifema.

Ni dis­fressa ni kara­oke

En plena frag­men­tació de l’oferta elec­to­ral dre­tana en tres, Casado va avi­sar que molts volen imi­tar el PP sense èxit. “No n’hi ha prou a posar-se la dis­fressa del PP i ver­si­o­nar en un kara­oke els temes popu­lars”, va dir fent mofa de San­ti­ago Abas­cal i Albert Rivera. “Aquells que van mar­xar a bus­car el PP fora del PP no l’han tro­bat ni el tro­ba­ran: aquest és el veri­ta­ble PP”, va avi­sar.

Amb el fla­mant pri­mer pre­si­dent andalús popu­lar Juanma Moreno d’estre­lla, Casado va apro­fi­tar la crida que Aznar va fer la vigília a con­cen­trar el vot dretà en el PP per apun­ta­lar la invi­tació opi­nant que Espa­nya està en mans de l’inde­pen­den­tisme. O, com ell va dir citant Mario Var­gas Llosa, de “la pesta”. “Mai han manat tant els naci­o­na­lis­tes i els radi­cals”, va lamen­tar.

Si arriba a La Mon­cloa, l’oferta a Cata­lu­nya del líder del pri­mer par­tit espa­nyol és el catàleg com­plet d’invo­lució autonòmica. “Posada en marxa imme­di­ata del 155, sense límit de temps, per depo­sar el govern, nome­nar-ne un de nou i recu­pe­rar el con­trol de l’edu­cació, la segu­re­tat, la hisenda, els mit­jans públics i les pre­sons”, va reci­tar Casado. Un lot que vol com­ple­tar amb la reforma de la llei d’indults per vetar-los als con­dem­nats per rebel·lió i sedició, el canvi en la llei de par­tits per il·lega­lit­zar sigles que ani­min la violència i la reforma de la llei de finançament de par­tits per dei­xar sense diners els que atemp­tin con­tra la idea d’Espa­nya.

Amb la fita de cap­tar tot l’espai “a la dreta del PSOE”, Casado va retra­tar Pedro Sánchez com un “ostatge de bata­su­nos, inde­pen­den­tis­tes i pode­mi­tes”. El retorn de Casado a l’arrel azna­rista es com­pleta amb una porta oberta a endu­rir l’avor­ta­ment –“sem­pre a favor de la vida”–, a par­lar de violència “domèstica” i no “mas­clista”, a fre­nar la immi­gració, a eli­mi­nar l’impost de patri­moni i a lide­rar la presó per­ma­nent revi­sa­ble sobre la crònica negra. “Els assas­sins, vio­la­dors i pede­ras­tes estan al car­rer per la síndrome d’Esto­colm de la pro­gres­sia espa­nyola”, va dir.

Pel seu entorn, Casado surt reforçat de la con­venció després d’aco­llir Rajoy i tenir l’aval d’Aznar, i aspira a gua­nyar les elec­ci­ons a la pri­mera, però alhora recorda que Aznar va tri­gar set anys a ser pre­si­dent i que Rajoy va neces­si­tar tres elec­ci­ons.

LA FRASE

Aquells que van marxar a buscar el PP fora del PP no l’han trobat ni el trobaran: el veritable PP és aquest
Pablo Casado
PRESIDENT DEL PP