POLÍTICA
GIRONA - 21 gener 2019 2.00 h

La Marxa Groga advoca per la resistència civil

 Un miler de persones es van concentrar a la plaça U d’Octubre

 Torra dona suport a la Caputxinada de la UdG

E.V - GIRONA

Prop d’un miler de per­so­nes van par­ti­ci­par ahir al matí en la “Marxa Groga pels drets civils i naci­o­nals” con­vo­cada pels CDR Ter Gavar­res i Girona Vota, amb el suport de diver­ses enti­tats cul­tu­rals i polítiques. Els par­ti­ci­pants havien sor­tit a peu, des de pri­mera hora del matí des de Celrà, Bor­dils, Sant Martí Vell, Cervià de Ter, Medinyà, Sarrià, Banyo­les, Sant Julià de Ramis, Sant Roc, Salt, Bes­canó, Sant Gre­gori, Quart, Llam­bi­lles i Girona, i totes les colum­nes van aca­bar con­fluint a la plaça U d’Octu­bre de Girona al mig­dia, on es van con­cen­trar per als par­la­ments. Tots van haver de fer la cami­nada sota la pluja, cosa que va res­tar alguns par­ti­ci­pants a la tro­bada, segons van cons­ta­tar els orga­nit­za­dors, però no la deter­mi­nació de “no rebai­xar ni un mil·límetre” la seva “lluita per una República cata­lana inde­pen­dent”, amb apel·laci­ons rei­te­ra­des a la “resistència civil” i crítiques al “judici a la democràcia” obert con­tra la causa inde­pen­den­tista.

A les por­tes del judici pel procés i del con­següent tras­llat dels pre­sos cata­lans a Madrid, i a pocs dies de les deten­ci­ons prac­ti­ca­des per la Policía Naci­o­nal pel tall de les vies de l’AVE el pas­sat 1 d’octu­bre, la tro­bada va tenir un to alhora emo­tiu i rei­vin­di­ca­tiu, amb la lec­tura d’una carta des de la presó del pre­si­dent d’Òmnium, Jordi Cui­xart, per part de Lluís Llach; la inter­venció d’un nebot de Dolors Bassa, també en presó pre­ven­tiva; la d’un repre­sen­tant dels CDR Ter-Gavar­res, i la d’una dele­gació dels estu­di­ants tan­cats a la Uni­ver­si­tat de Girona en la Caput­xi­nada UdG, per tal de pro­te­gir una estu­di­ant que busca la poli­cia. De fet, els uni­ver­si­ta­ris van tenir ahir un clar pro­ta­go­nisme, ja que van rebre la visita del pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, per tal de soli­da­rit­zar-se amb la tan­cada. Els joves, però, van exi­gir-li, segons van expli­car durant l’acte de la Marxa Groga, que el govern català es retirés com a acu­sació par­ti­cu­lar del judici per les pro­tes­tes con­tra les reta­lla­des que hi va haver a la UdG el 2011, i Torra s’hi va com­pro­me­tre. “No té sen­tit que ens vin­gui a donar suport per les deten­ci­ons de dime­cres i, en canvi, con­tinuï dema­nant presó pels fets del 2011”, va dir la por­ta­veu dels estu­di­ants. Els par­ti­ci­pants en la Marxa Groga de Celrà, en la qual va par­ti­ci­par l’alcalde, Dani Cor­nellà (un dels detin­guts de la set­mana pas­sada), van tenir també pre­sents els joves, i van acor­dar des­ti­nar-los els diners de l’esmor­zar. A més, es van reco­llir fir­mes de suport.

Entre els assis­tents, hi havia també l’alcalde de Ver­ges, Ignasi Saba­ter, encara amb la mà embe­nada pel trau­ma­tisme que va cau­sar-li la poli­cia en emma­ni­llar-lo men­tre era a comis­sa­ria, però no s’hi va veure Quim Torra. El to, de fet, havia anat pujant d’inten­si­tat entre els ora­dors, sobre­tot quan va inter­ve­nir un repre­sen­tant dels CDR que va dema­nar la dimissió del con­se­ller d’Inte­rior, Miquel Buch (secun­dada a crits pels assis­tents), per l’actu­ació dels Mos­sos durant la con­cen­tració de Vox a la mateixa plaça, i quan va exi­gir als par­tits sobi­ra­nis­tes que “publi­quin d’una vegada la decla­ració d’inde­pendència al DOG” i dei­xin, va dir, s’embran­car-se en estratègies de par­tit en lloc de “posar-se al ser­vei del poble”.