POLÍTICA
BARCELONA - 21 març 2019 2.00 h

L’ANC exigeix un “front comú de bloqueig” al Congrés

REDACCIÓ - BARCELONA

L’ANC reclama als par­tits inde­pen­den­tis­tes que facin un “front comú de blo­queig” a les corts espa­nyo­les, i que en cap cas donin suport a la gover­na­bi­li­tat de l’Estat si no res­pecta el dret a l’auto­de­ter­mi­nació de Cata­lu­nya. Aquesta és la posició ofi­cial que va fer pública ahir davant la con­vo­catòria del 28-A, cita que, sent secundària perquè “l’embat polític per resol­dre el con­flicte con­ti­nua sent a Cata­lu­nya”, demana almenys que ser­veixi per avançar a par­tir del “front exte­rior” en clau de país: “Hau­rem d’exi­gir a les for­ces polítiques cata­la­nes que sàpiguen trans­for­mar un esce­nari de diver­si­tat política prèvia a les elec­ci­ons en una uni­tat estratègica d’acció, poste­ri­or­ment”, enca­mi­nada a fer efec­tiva la inde­pendència, apos­ten. L’ANC, en tot cas, veu un “gravíssim error polític” gene­rar expec­ta­ti­ves de diàleg amb l’Estat perquè “és un miratge il·lusori i des­mo­bi­lit­za­dor”, i és molt crítica amb el govern, a qui exi­geix que avanci per la via uni­la­te­ral com a “únic camí pos­si­ble per gene­rar un diàleg mul­ti­la­te­ral poste­rior” vers la reso­lució defi­ni­tiva.