POLÍTICA
BARCELONA - 21 març 2019 2.00 h

Torra rumia l’alternativa al llaç groc

 L’informe del Síndic, que ell havia fet vinculant, li recomana que els retiri en període electoral

 La JEC decideix avui si el sanciona

 Cs galleja al Parlament i topa amb el govern, que estudia com substituir-los

Ò. PALAU / J. ALEMANY - BARCELONA

El pre­si­dent, Quim Torra, ja té des d’ahir a la tarda la res­posta del Síndic de Greu­ges a la seva con­sulta sobre els llaços grocs i les este­la­des pen­jats en edi­fi­cis públics del govern i, en con­seqüència, podria orde­nar reti­rar-los com va anun­ciar dimarts la por­ta­veu, Elsa Artadi, en asse­gu­rar que l’informe de Rafael Ribó seria vin­cu­lant –tot i que legal­ment no ho sigui– a petició del mateix pre­si­dent. Però el cap del govern, en una nota envi­ada al ves­pre, asse­gu­rava que “no dona ni donarà cap ordre” com li havia exi­git la Junta Elec­to­ral Cen­tral (JEC), tot i que hi afe­gia que “se segui­ran les reco­ma­na­ci­ons de la Sin­di­ca­tura de Greu­ges, i es man­tindrà un res­pecte ple a la lli­ber­tat d’expressió”. Per Torra, els llaços grocs no són un símbol par­ti­dista i refer­mava el seu “com­promís amb la lli­ber­tat d’expressió en l’espai públic, que no ha de ser neu­tral, sinó lliure”. El síndic l’ins­tava a “reti­rar de manera excep­ci­o­nal els llaços grocs i les este­la­des durant el període elec­to­ral”. Per tant, és una incògnita saber qui donarà l’ordre de treure’ls, com es farà i quan. Al ves­pre, la cadena SER indi­cava que llaços blancs amb un traç ver­mell, com a símbol de la democràcia, subs­ti­tui­ran els grocs, i fonts con­sul­ta­des pro­pe­res a Torra només indi­ca­ven que “hi ha diver­ses opci­ons sobre la taula”.

La JEC es reu­neix aquesta tarda a les cinc al Congrés per adop­tar una decisió final sobre l’epi­sodi, després que dimarts expirés de fet el segon ter­mini que va donar a Torra perquè acatés, i li rebutgés les al·lega­ci­ons en què el pre­si­dent els dema­nava acla­ri­ments. Avui caldrà veure, així, si el san­ci­o­nen igual­ment d’alguna manera. Abans, dimarts a la tarda, només s’havia reti­rat un llaç groc de l’entrada del Depar­ta­ment d’Empresa, tot i que la con­se­llera Àngels Chacón negués ahir que mai hagués donat ordres de treure o posar res.

“Tem­po­ral­ment”

Ribó subrat­lla en l’informe pre­sen­tat ahir a la tarda que han de treure la sim­bo­lo­gia només “tem­po­ral­ment” perquè manté el cri­teri d’una reso­lució del 17 de setem­bre del 2018 en què es mos­tra con­trari a limi­tar l’exer­cici de la lli­ber­tat d’expressió en l’espai públic, també en les seus i dependències de les admi­nis­tra­ci­ons, però aquest cop accepta part de l’argu­men­tari de la JEC de l’11 de març en apel·lar a la “neces­si­tat excep­ci­o­nal de pre­ser­var escru­po­lo­sa­ment la neu­tra­li­tat ideològica dels poders públics” en el període elec­to­ral. El llaç groc i l’este­lada, segons la JEC, són símbols par­ti­dis­tes que fan ser­vir for­ma­ci­ons que es pre­sen­ten a les elec­ci­ons.

Ribó va dei­xar clar que diven­dres pas­sat ja s’havia adreçat a Torra mit­jançant una altra reso­lució amb les matei­xes con­clu­si­ons, on li reco­ma­nava que adoptés les mesu­res que li orde­na­ven. A més, hi va man­te­nir una con­versa telefònica i una breu tro­bada per­so­nal per expli­car-li el con­tin­gut que, segons va rei­te­rar, es resu­meix en “plena lli­ber­tat d’expressió” als edi­fi­cis públics durant l’any, però no des de la con­vo­catòria dels comi­cis i fins al final de les vota­ci­ons.

Ribó asse­gu­rava que en cap moment s’havia sen­tit “uti­lit­zat”, però que tam­poc li pre­o­cu­pava que algú pogués “escu­dar-se” en la seva figura. De fet va expli­car que va ser el pre­si­dent qui li va dema­nar un seguit d’acla­ri­ments que li va fer arri­bar dilluns –Torra, en el comu­ni­cat, diu que va ser dimarts–, entre els quals hi havia el de la limi­tació tem­po­ral de l’ordre de la JEC. Altres qüesti­ons feien referència a l’abast de l’acord als edi­fi­cis de la Gene­ra­li­tat i sobre la uti­lit­zació de símbols entre fun­ci­o­na­ris i per­so­nal de l’admi­nis­tració. En aquest cas espe­ci­fica que com a dret fona­men­tal tenen garan­tit “el dret a la lli­ber­tat d’expressió”, però que l’admi­nis­tració pot res­trin­gir-lo a certs espais en dependències públi­ques per “garan­tir la coe­xistència amb el dret de la ciu­ta­da­nia a gau­dir d’una admi­nis­tració neu­tral”. Ribó va fer una crida a fugir de la “temp­tació de por­tar la política al Codi Penal” per resol­dre la relació entre Cata­lu­nya i l’Estat.

Menys­preu de Cs

L’enèsima polèmica pels llaços ja havia estat objecte de pica­ba­ra­lla en la sessió de con­trol del Par­la­ment al matí, amb Inés Arri­ma­das com a ani­ma­dora. La cap de l’opo­sició, amb to fat­xenda –“aquí són molt gallets i no vegis davant dels jut­ges com s’enfon­sen”, va etzi­bar, una expressió foteta que, arran de la queixa de la CUP, el pre­si­dent Roger Tor­rent va asse­gu­rar que es trac­tarà a la mesa– va retreure a Torra “quina part de «retiri la pro­pa­ganda sepa­ra­tista»” no havia entès de la reso­lució de la JEC. “Les elec­ci­ons han de ser neu­trals, no s’ama­gui dar­rere dels con­se­llers ni del pro­ces­sista major del regne”, exi­gia, en al·lusió al Síndic. “Si vostès con­si­de­ren que són símbols polítics estan accep­tant que tenim pre­sos polítics”, li con­tes­tava el pre­si­dent, que asse­gu­rava que ja pren­dria les deci­si­ons que calgués, i tor­nava a denun­ciar la falta d’inde­pendència judi­cial, també de la JEC, de la qual for­men part dos dels inte­grants del tri­bu­nal que jutja els líders del procés al Suprem.

Abans, el por­ta­veu de Cs, Car­los Car­ri­zosa, ja havia xocat per la mateixa raó amb el con­se­ller de Rela­ci­ons Ins­ti­tu­ci­o­nals, Alfred Bosch, a qui va exi­gir que “garan­teixi que les elec­ci­ons seran netes”. “El frau sou vosal­tres”, el va pla­car el con­se­ller, en al·lusió a la tupi­nada denun­ci­ada a Cas­te­lla o a una entre­vista a Arri­ma­das a l’Abcpubli­cada en dia de reflexió del 21-D. En una piu­lada al ves­pre, Car­ri­zosa hi insis­tia: “No és que ho digui el defen­sor del procés, és que en democràcia cal res­pec­tar la neu­tra­li­tat de les ins­ti­tu­ci­ons públi­ques tal com recull la llei”, quel­com que creu que s’ha de fer “els 365 dies de l’any, i no sols en època elec­to­ral”.

Ningú més de l’opo­sició va dur la polèmica al ple, però després de la res­posta del Síndic, la por­ta­veu del PSC-Units, Eva Gra­na­dos, cele­brava la decisió de fer cas a la JEC, si bé lamen­tava que s’hagi hagut de dema­nar “un informe a qui no hi té com­petències, per aca­bar fent el que ja hau­ria d’haver fet des del pri­mer moment: garan­tir un procés elec­to­ral net amb unes ins­ti­tu­ci­ons que siguin neu­trals”. Gra­na­dos dema­nava, com el seu líder, Miquel Iceta, va fer al ple, que Torra con­vo­qui elec­ci­ons “i es deixi de sim­bo­lis­mes i decla­ra­ci­ons”. “Estem davant un debat estèril”, sen­ten­ci­ava.

Men­tres­tant, la comissió de la Pre­sidència de l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lona va apro­var tor­nar a pen­jar a la façana el llaç groc reti­rat dijous a instàncies de la junta elec­to­ral de zona. La pro­po­sició del PDe­CAT es va apro­var amb els vots d’ERC, la CUP i l’abs­tenció de BComú, però el govern d’Ada Colau va rebut­jar fer-ne cas per no entrar en una “guerra de símbols” en període elec­to­ral, segons el tinent d’alcal­dia Jaume Asens.

Casado apel·la al 155 i als Mossos

El president del PP, Pablo Casado, va instar el president espanyol, Pedro Sánchez, a prendre el comandament dels Mossos per retirar els llaços grocs si Torra no compleix l’ordre de la Junta Electoral Central (JEC). Ho va dir en l’acte de la tarda de presentació de la candidata al 28-A per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, afegint-hi que “no podem veure com es passen la pilota o fan el joc del gat i la rata quan el que han de fer és complir la llei”. Al matí el líder del PP ja havia demanat a Antena 3 que s’apliqués de nou l’article 155 a Catalunya si es mantenia la “rebel·lia” de Torra. La resposta de la vicepresidenta, Carmen Calvo, va ser recordar-li que “no és constitucional” la seva aplicació “permanent, no revisable, contundent i sostinguda”. Calvo també va censurar la decisió de Torra de recórrer al Síndic perquè “no té cap competència” sobre les decisions de la JEC; apreciacions que compartia la portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, que insistia a Torra que acatés l’ordre i que deixava en mans de la JEC la decisió sobre les conseqüències de no fer-ho.