POLÍTICA
BARCELONA - 21 abril 2019 2.00 h

Crida de Turull a reforçar l’1-O i a oblidar mals menors el 28-A

 El candidat de JxCat a Lleida és el primer pres polític a participar en un acte electoral des de Soto del Real

 Demana aprofitar la cita amb les urnes per reclamar diàleg i deixar enrere la resignació

REDACCIÓ - BARCELONA

La Junta Elec­to­ral va auto­rit­zar ahir in extre­mis la par­ti­ci­pació del pres polític Jordi Turull, can­di­dat de Junts per Cata­lu­nya a Lleida, en un acte de la for­mació a la Seu d’Urgell. Visi­ble­ment emo­ci­o­nat, Turull va ani­mar els votants a fer ser­vir les urnes del diu­menge 28-A com un nou gest de deter­mi­nació de la volun­tat d’inde­pendència dels cata­lans. Un gest en posi­tiu i amb una mirada en l’horitzó. Per això, va ins­tar els ciu­ta­dans aple­gats a la Seu que a l’hora de votar no pen­sin en “el mal menor”, és a dir, a triar la pape­reta dels soci­a­lis­tes per fre­nar l’avenç que pugui tenir el bloc de la dreta de Cs i el PP amb el suport de l’extrema dreta de Vox.

En aquest sen­tit, va dema­nar no per­dre “l’opor­tu­ni­tat” que suposa el 28 d’abril per seguir defen­sant tots “a l’una” la “dig­ni­tat” de Cata­lu­nya i inten­tar solu­ci­o­nar el con­flicte català mit­jançant el “diàleg”. Turull, tal com havia fet dos dies abans Sànchez en una entre­vista a l’agència Efe, també va recla­mar la uni­tat de les for­ces inde­pen­den­tis­tes després del 28-A per tal que Cata­lu­nya tin­gui força en les seves rei­vin­di­ca­ci­ons al Congrés.

Omplir les urnes

“Si en les gene­ra­ci­ons que ens han pre­ce­dit, cadascú hagués anat pel seu compte, hagués cai­gut en la resig­nació i hagués apos­tat pel mal menor, ara jo no par­la­ria aquesta llen­gua que parlo ni tindríem el 131è pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, perquè ens hau­rien esbor­rat”, va adver­tir.

És per això que, ja a les aca­ba­lles de la seva inter­venció, el can­di­dat va voler enviar un mis­satge final. “Omplint les urnes podem enviar un mis­satge clar d’uni­tat a l’Estat espa­nyol i al món”, de la “legi­ti­mi­tat” de l’1-O i de la neces­si­tat que la solució a Cata­lu­nya sigui abor­dada “des del diàleg i la política” i “con­fir­mada a les urnes”, i en cap cas “als tri­bu­nals, a les pre­sons o amb reta­lla­des de drets fona­men­tals”.

Després d’uns moments d’incer­tesa per si arri­bava a temps la con­nexió des de Soto del Real, les parau­les de Turull es van poder escol­tar en el míting de JxCat al parc del Cadí de la Seu d’Urgell, en el qual també van inter­ve­nir la seva dona, Blanca Bra­gu­lat; el pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, i la número dos a Bar­ce­lona, Laura Borràs.

Torra treu Tur­quia

El cap de l’exe­cu­tiu va denun­ciar que aquesta con­nexió des de la presó és una mos­tra que “el nivell de democràcia” d’Espa­nya és “el de Tur­quia” i, davant aquesta “falta de garan­ties”, va ala­bar la “dig­ni­tat dels pre­sos i els que són a l’exili”. El pre­si­dent va asse­gu­rar que no tenen “cap altre man­dat que com­plir amb el que la ciu­ta­da­nia va votar l’1-O i fer pos­si­ble la república”, i va asse­gu­rar que JxCat ho defen­sarà “a tot arreu”. “Per això és tan impor­tant que en les tres elec­ci­ons [les espa­nyo­les del 28-A i les muni­ci­pals i euro­pees del 26 de maig] JxCat sigui la força vic­to­ri­osa, la més votada”, va subrat­llar el pre­si­dent, que es va mos­trar par­ti­dari de no “per­dre més el temps” amb “monar­quies ni repúbli­ques espa­nyo­les”, va etzi­bar.

D’altra banda, la número dos de JxCat a Bar­ce­lona, Laura Borràs, en aquest mateix acte va voler fora­gi­tar la por dels elec­tors de votar Sánchez per evi­tar, així, una victòria de la dreta i va dema­nar no con­ver­tir el 28-A en un “ple­bis­cit” sobre el pre­si­dent del govern espa­nyol i can­di­dat soci­a­lista, Pedro Sánchez. “Això no va d’inves­tir Pedro Sánchez o de fre­nar la dreta”, va adver­tir abans de denun­ciar que el PSOE també “forma part” del bloc del 155: “És un engany. I la dreta, la seva coar­tada”, va reblar la can­di­data de JxCat.

No tenim cap altre mandat que complir amb el que es va votar l’1-O i fer possible la república
Quim Torra
PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Omplint les urnes podem enviar un missatge clar d’unitat a l’Estat i al món i de la legitimitat de l’1-O
Jordi Turull
CANDIDAT DE JXCAT A LLEIDA
Això no va d’investir Sánchez o de frenar la dreta. El PSOE és el 155. I la dreta, la seva coartada
Laura Borràs
CANDIDATA DE JXCAT

Avui: Junqueras i Romeva, a Cambrils, i Rull, a Reus

La Junta Electoral Central també va donar ahir llum verd a la intervenció, avui a partir de les cinc de la tarda, del cap de llista a Tarragona, Josep Rull, en un acte a Reus. JxCat també ha demanat que el mateix Sànchez pugui comparèixer per videoconferència en una roda de premsa que la formació intentarà fer conjuntament amb el seu cap de files, Carles Puigdemont, des de Waterloo, demà. L’aval de la JEC concreta que els candidats poden participar per “via telemàtica”. Les aparicions dels presos polítics també inclouen una nova entrevista al candidat de Barcelona, Jordi Sànchez, aquest cop a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), avui a les 11.30. L’agència ja va entrevistar Junqueras dijous passat, mentre que Sànchez va ser el primer pres a ser entrevistat, dimecres a l’agència Efe. Avui també hi ha prevista la participació de Junqueras i Romeva en un acte electoral a Cambrils a partir de les 12 del migdia.

El fet que durant aquests dies de Setmana Santa no s’hagi celebrat cap sessió del judici ha permès que la Junta Electoral Central concedís permís als presos polítics per participar en entrevistes i actes electorals.