POLÍTICA
LONDRES - 21 abril 2019 2.00 h

Sturgeon assenyala el camí que portarà a una Escòcia independent

 La ministra principal escocesa presenta un informe sobre la transició cap a la sobirania

 La setmana vinent, podria anunciar un segon referèndum

DANIEL POSTICO - LONDRES

La minis­tra prin­ci­pal esco­cesa va pre­sen­tar, ahir, el full de ruta cap a la inde­pendència d’Escòcia. Ho va fer a través d’una carta publi­cada al diari The Nati­o­nal en què des­grana les con­clu­si­ons de la comissió que va crear el 2016 per estu­diar l’impacte econòmic que tin­dria per a Escòcia la inde­pendència. El pre­senta com un pro­jecte “ambiciós i creïble” i serà deba­tut el cap de set­mana vinent al congrés de pri­ma­vera del Par­tit Naci­o­nal Escocès (SNP).

La carta ha avi­vat els rumors sobre l’anunci del segon referèndum d’inde­pendència. Alguns experts apun­ten que l’anunci és immi­nent, i d’altres, que ho dei­xarà enlaire. Ara mateix, els son­de­jos situen el suport per a la inde­pendència entre el 43 i 47%, un per­cen­tatge molt simi­lar al 45% que van obte­nir el 2014, quan van per­dre la con­sulta. Stur­geon no és par­tidària de con­vo­car cap altra con­sulta fins que no hi hagi un suport clar i cons­tant, però no hi veu cap altra sor­tida. I culpa el Bre­xit de tot: “Amb el Bre­xit des­truint qual­se­vol opció que el Regne Unit ofe­reixi un futur esta­ble i pròsper per a Escòcia, encara hi ha més per­so­nes ober­tes als argu­ments per a una Escòcia inde­pen­dent”, ha dit.

Per Stur­geon, l’informe demos­tra quant del “poten­cial econòmic [d’Escòcia] roman sense explo­tar” i també que “a naci­ons amb mides simi­lars els va millor que no pas a Escòcia dins del Regne Unit”, ja que “els seus ciu­ta­dans són més rics”. El full de ruta inclou una sèrie de mesu­res econòmiques per reduir la bretxa sala­rial entre homes i dones, era­di­car la pobresa, atraure més gent a viure a Escòcia, esti­mu­lar les expor­ta­ci­ons i incre­men­tar la pro­duc­ti­vi­tat, entre d’altres.

L’informe també deixa clar que “qual­se­vol dèficit fis­cal que hereti una Escòcia inde­pen­dent seria fruit de la mala gestió de West­mins­ter, no un reflex de la inde­pendència”. És més, asse­gura que qual­se­vol herència fis­cal seria “fàcil de ges­ti­o­nar i finançar” i que, en cap cas, apli­ca­rien polítiques d’aus­te­ri­tat i reta­lla­des com han fet els con­ser­va­dors durant els últims nou anys. La gover­nant esco­cesa remarca que esta­rien en pau amb el Regne Unit i ini­ci­a­rien el seu camí en soli­tari amb un deute zero. “Entendríem haver de pagar una part justa del ser­vei d’aquest deute, però només si podem nego­ciar també una dis­tri­bució equi­ta­tiva dels béns”, diu.

Un altre dels punts impor­tants és el procés pro­gres­siu i “res­pon­sa­ble” per tenir una moneda pròpia. Durant un temps, una Escòcia inde­pen­dent man­tin­dria la lliura ester­lina per poder pre­pa­rar-se, com va fer la República d’Irlanda quan es va inde­pen­dit­zar del Regne Unit el 1919. “El nos­tre objec­tiu seria com­ple­tar totes aques­tes pas­ses durant la pri­mera part de la pri­mera legis­la­tura com a país inde­pen­dent”, afirma. En qual­se­vol cas, avisa que la pressió que s’exer­cirà con­tra ells des de Lon­dres i els polítics uni­o­nis­tes per fer-los creure que no podran ser un país inde­pen­dent serà enorme.

LES FRASES

L’informe demostra quant del nostre potencial econòmic roman sense explotar
Començaríem la vida com a país independent amb un deute gairebé nul
Nicola Sturgeon
MINISTRA PRINCIPAL D’ESCÒCIA