OPINIÓ
21 abril 2019 2.00 h

DE REÜLL

Un vot lúcid i conscient

CARME VINYOLES CASAS
El pro­grama que Fun­di­Pau pro­posa a tots els par­tits i a la ciu­ta­da­nia

No dub­tem a fer cam­pa­nya per Fun­di­Pau. És palès que els avenços polítics i soci­als, la consciència de la ciu­ta­da­nia i les mobi­lit­za­ci­ons per la pau, la justícia i els drets humans, con­vi­uen amb l’ascens de l’extrema dreta, el racisme, el mas­clisme, la mili­ta­rit­zació de la segu­re­tat i la reta­llada de drets i lli­ber­tats fona­men­tals, i per això l’enti­tat ha adreçat tot un seguit de deman­des als par­tits perquè les impul­sin des del govern o el Par­la­ment. A la plana (https://​fundipau.​org) hi ha una rao­nada reflexió sobre les pro­pos­tes; aquí n’apun­tem un resum: pro­moure mesu­res d’edu­cació per la pau i no legi­ti­mar la cul­tura de les armes; posar fi a la dis­cri­mi­nació de les dones i a la violència de gènere; ampliar els drets bo i reti­rant la llei mor­dassa i les refor­mes del Codi Penal que els lesi­o­nen; reduir les desi­gual­tats, garan­tir l’accés a la salut, el tre­ball, l’edu­cació, l’habi­tatge; atu­rar el racisme i no uti­lit­zar la immi­gració com a boc expi­a­tori de les injustícies i la cor­rupció; res­pec­tar el dret al refugi i no per­se­guir la soli­da­ri­tat; esta­blir el con­trol del comerç d’armes i pro­hi­bir les ven­des des­ti­na­des a zones calen­tes; reta­llar la des­pesa mili­tar i trans­fe­rir-la pro­gres­si­va­ment cap a par­ti­des soci­als; més diàleg, menys sec­ta­risme i solució democràtica davant el con­flicte Cata­lu­nya/Espa­nya. I pel que fa a la ciu­ta­da­nia, la petició també és clara i en con­sonància: la mobi­lit­zació d’un vot lúcid, cons­ci­ent i crític per a l’avenç de la pau i els drets humans.